COPE – Staff

Utvärdering av den psykosociala arbetsmiljön och upplevelse av att arbeta med eller nära gravida, födande och nyfödda under Covid-19 pandemin

Vi vill fråga dig om du vill delta i en forskningsstudie. I det här dokumentet får du information om studien och om vad det innebär att delta.

Studiens bakgrund och syfte
Covid-19 pandemin utmanar personalen inom hälso- och sjukvården på olika sätt. Ingen kunskap finns hittills hur denna sitationen påverkat personalen som arbetar med eller nära gravida, födande eller nyförlösta kvinnor och/eller nyfödda barn, vilket medför unika utmaningar.

Studien syftar till att skaffa mer kunskap om hur olika personalkategorier som kommer i kontakt med gravida, födande eller nyförlösta och deras barn uppfattar sin arbetsmiljö och sin mentala hälsa under pågående pandemi.

Studien leds från Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet samt Institutet för stressmedicin (ISM) som har till uppgift att öka kunskapen om stress och stressrelaterade sjukdomar. 

Varför frågar vi dig om att delta?
Du har arbetat med eller nära gravida, födande eller nyförlösta kvinnor och/eller deras barn under den pågående Covid-19 pandemin. På så vis har vi fått information om dig och frågar nu om du vill vara med i denna studie som genomförs på ett flertal sjukhus i Sverige.

Hur går studien till?
Deltagandet innebär att du kommer att få fylla i webbaserade formulär om din livs- och arbetssituation, arbetsförmåga och hälsa. Formulären skickas till din e-post och tar ungefär 20 minuter att fylla i. Vid första tillfället kommer det två olika formulär med några veckors mellanrum. Uppföljningformulär skickas sedan vid olika tidpunkter beroende på pandemins utveckling.

Finns det några risker eller fördelar med att delta?
Om du väljer att delta i studien kommer du att få svara på frågor avseende din arbetsmiljö och ditt mående och hälsa. Att delge sina erfarenheter kan upplevas positivt (och andra personer kan i framtiden få nytta av de kunskaper vi får genom studien). Frågorna i frågeformuläret anses inte vara av den art att de förstärker negativa känslor eller ökar oro. Om behov av uppföljande samtal finns kan det erbjudas via företagshälsovården.

Vad händer med de uppgifter jag lämnar?
Dina personuppgifter och all data som framkommer hanteras enligt gällande lagstiftning. Dina uppgifter är sekretesskyddade och ingen obehörig får tillgång till forskningsmaterialet. I hanteringen av materialet kommer namn och annan information att kodas. All forskningsdata förvaras på ett säkert sätt, inlåst i brand- och stöldsäkert utrymme och på krypterad server eller löst medium (USB eller liknande). Kodnyckel förvaras inlåst och skilt från datamaterialet. Datamaterialet kommer att sparas i 10 år för att möjliggöra granskning. Resultat som presenteras kommer inte att röja enskild individ.

Styrelsen för Göteborgs universitet är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dataskyddsombudet är den person som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt. Enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och eventuellt få dina uppgifter rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig radera och att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Vid behov kan dataskyddsombudet bistå med detta. Dataskyddsombudet går att nå på adress Dataskyddsombud Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg och på telefon: 031-786 10 92. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Hur får jag information om resultatet av studien?
Resultaten från studien kommer att redovisas på gruppnivå i vetenskapliga tidskrifter och finnas tillgängliga på SNAKS hemsida (www.snaks.se). Om du vill ta del av forskningsresultaten går det bra att kontakta någon av de ansvariga forskarna.

Ersättning
Det utgår ingen ersättning för denna studie.

Deltagandet är frivilligt
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvarig för studien (se nedan).

Ansvariga för studien
Huvudman för denna forskningsstudie är Göteborgs univeritet.

 

Huvudansvarig forskare:

Karolina Lindén, barnmorska, filosofie doktor
Biträdande universitetslektor vid Sahlgrenska akademin,
Göteborgs universitet

E-post: karolina.linden@gu.se
Telefon: 0704-368531

Dataskyddsombud Göteborgs universitet:

Kristina Ullgren
Box 100
405 30 Göteborg

E-post: kristina.ullgren@gu.se
Telefon: 031-786 10 92

Jag bekräftar att: - Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt frivilligt. - Jag har tagit del av informationen om hur mina personuppgifter kommer att hanteras i studien - Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan dra tillbaka mitt samtycke och avsluta deltagandet.
Jag bekräftar att:
- Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt frivilligt.
- Jag har tagit del av informationen om hur mina personuppgifter kommer att hanteras i studien
- Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan dra tillbaka mitt samtycke och avsluta deltagandet.
Klicka på nästa och fyll i dina uppgifter