Återrapportering utvecklingsmedel kultur beviljat 2021 och efter

Denna rapport är baserad på nuvarande kulturplan, och utvecklingsmedel beviljat från och med 2021. Om ditt utvecklingsprojekt beviljades medel innan 2021 ska den andra rapporten fyllas i.

Återrapportering skickas in senast en månad efter avslutat projekt.

 

 

Sökande organisation
Sökande organisation
Kontaktperson
Kontaktperson
Ansökan avser
Ansökan avser

 


 

Redovisning Utvecklingsprojekt

Redovisning utifrån ansökan och Region Örebro läns beslut.

Beskriv projektets genomförande och om projektet genomfördes som planerat. Beskriv eventuella avvikelser från den ursprungliga projektplanen och tidplanen.
Beskriv projektets genomförande och om projektet genomfördes som planerat. Beskriv eventuella avvikelser från den ursprungliga projektplanen och tidplanen.
Beskriv arbetet med att nå planerad målgrupp och hur väl ni lyckades.
Beskriv arbetet med att nå planerad målgrupp och hur väl ni lyckades.
Uppnådde ni förväntade mål och resultat? Kan ni redan nu se att projektet/utvecklingsarbetet har haft förväntad effekt på länets kulturliv? Beskriv både positiva och negativa resultat.
Uppnådde ni förväntade mål och resultat? Kan ni redan nu se att projektet/utvecklingsarbetet har haft förväntad effekt på länets kulturliv? Beskriv både positiva och negativa resultat.
Beskriv på vilket sätt projektet/utvecklingsarbetet har varit nyskapande/tillfört något nytt i Örebro län?
Beskriv på vilket sätt projektet/utvecklingsarbetet har varit nyskapande/tillfört något nytt i Örebro län?

 


 

 

Målgrupp (deltagare/besökare/publik)

Antal som nåtts av projektet (uppskattningsvis)
Antal som nåtts av projektet (uppskattningsvis)
Åldersspridning (uppskattningsvis i %)
Åldersspridning (uppskattningsvis i %)
Könsfördelning (uppskattningsvis i %)
Könsfördelning (uppskattningsvis i %)

 


 

Redovisning kopplat till riktlinjernas grundläggande krav

Redovisning utifrån er ansökan och Region Örebro läns beslut.

Beskriv på vilket sätt utvecklingen/projektet har varit regionalt/länsövergripande eller har haft ett regionalt mervärde?
Beskriv på vilket sätt utvecklingen/projektet har varit regionalt/länsövergripande eller har haft ett regionalt mervärde?
Om utvecklingsarbetet/projektet är ett evenemang, ange på vilket sätt det har varit metodutvecklande, nyskapande eller har haft ett stort uppmärksamhetsvärde för Örebro län.
Om utvecklingsarbetet/projektet är ett evenemang, ange på vilket sätt det har varit metodutvecklande, nyskapande eller har haft ett stort uppmärksamhetsvärde för Örebro län.
Beskriv på vilket sätt utvecklingsarbetet/projektet har gett mer långsiktiga och hållbara effekter i länet, så som till exempel att det kommer att finnas kvar efter att denna finansiering inte längre ges.
Beskriv på vilket sätt utvecklingsarbetet/projektet har gett mer långsiktiga och hållbara effekter i länet, så som till exempel att det kommer att finnas kvar efter att denna finansiering inte längre ges.

 


 

Redovisning kopplat till prioriteringar i nuvarande kulturplan

Nedan följer frågor som är kopplade till den utveckling som vi prioriterar utifrån Örebro läns kulturplan 2020-2023. Svara endast på den fråga/de frågor som är aktuella för ditt projekt.

Beskriv utvecklingsprojektet kopplat till:
Beskriv utvecklingsprojektet kopplat till:
Beskriv hur utvecklingsprojektet ökat möjligheten att ta del av, delta eller ha inflytande i länets kulturliv oavsett:
Beskriv hur utvecklingsprojektet ökat möjligheten att ta del av, delta eller ha inflytande i länets kulturliv oavsett:
Dina uppgifter Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler (GDPR) samt interna riktlinjer och rutiner.
Dina uppgifter

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler (GDPR) samt interna riktlinjer och rutiner. *

 

Ekonomisk redovisning och annan redovisning

Här bifogar ni ekonomisk redovisning efter avslutat projekt. I ekonomiska redovisningen ska framgå intäkter, utgifter, medfinansiärer till projektet samt hur resultatet motsvarade budget. Denna bilaga är obligatorisk och nödvändig för att återrapportering ska kunna vara komplett.

Ni ges även möjlighet här att bifoga någon annan redovisning av projektet, exempelvis rapportering i media eller annat ni anser viktigt för återrapportering.

Här bifogar du fil (1): *
Här bifogar du fil (2):
Här bifogar du fil (3):
Här bifogar du fil (4):
Här bifogar du fil (5):
Tillåtna filtyper: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, jpg, jpeg, gif, bmp, tif, pdf, png, wav, mp3, m4a