Rapport utvecklingsmedel kultur innan 2021

Denna rapport är baserad på förra kulturplanen, och utvecklingsmedel beviljat innan 2021.

Sökande organisation
Sökande organisation
Kontaktperson
Kontaktperson
Ansökan avser
Ansökan avser

 


 

Redovisning Utvecklingsprojekt

Redovisning utifrån ansökan och Region Örebro läns beslut.

Beskriv projektets genomförande och om projektet genomfördes som planerat. Beskriv eventuella avvikelser från den ursprungliga projektplanen och tidplanen.
Beskriv projektets genomförande och om projektet genomfördes som planerat. Beskriv eventuella avvikelser från den ursprungliga projektplanen och tidplanen.
Beskriv arbetet med att nå planerad målgrupp och hur väl ni lyckades.
Beskriv arbetet med att nå planerad målgrupp och hur väl ni lyckades.
Uppnådde ni förväntade mål och resultat? Kan ni redan nu se att projektet/utvecklingsarbetet har haft förväntad effekt på länets kulturliv? Beskriv både positiva och negativa resultat.
Uppnådde ni förväntade mål och resultat? Kan ni redan nu se att projektet/utvecklingsarbetet har haft förväntad effekt på länets kulturliv? Beskriv både positiva och negativa resultat.
Beskriv på vilket sätt projektet/utvecklingsarbetet har varit nyskapande/tillfört något nytt i Örebro län?
Beskriv på vilket sätt projektet/utvecklingsarbetet har varit nyskapande/tillfört något nytt i Örebro län?

 


 

Målgrupp (deltagare/besökare/publik)

Antal som nåtts av projektet (uppskattningsvis)
Antal som nåtts av projektet (uppskattningsvis)
Åldersspridning (uppskattningsvis i %)
Åldersspridning (uppskattningsvis i %)
Könsfördelning (uppskattningsvis i %)
Könsfördelning (uppskattningsvis i %)

 


 

Redovisning kopplat till riktlinjernas grundläggande krav

Redovisning utifrån er ansökan och Region Örebro läns beslut.

Beskriv på vilket sätt utvecklingen/projektet har varit regionalt/länsövergripande eller har haft ett regionalt mervärde?
Beskriv på vilket sätt utvecklingen/projektet har varit regionalt/länsövergripande eller har haft ett regionalt mervärde?
Om utvecklingsarbetet/projektet är ett evenemang, ange på vilket sätt det har varit metodutvecklande, nyskapande eller har haft ett stort uppmärksamhetsvärde för Örebro län.
Om utvecklingsarbetet/projektet är ett evenemang, ange på vilket sätt det har varit metodutvecklande, nyskapande eller har haft ett stort uppmärksamhetsvärde för Örebro län.
Beskriv på vilket sätt utvecklingsarbetet/projektet har gett mer långsiktiga och hållbara effekter i länet, så som till exempel att det kommer att finnas kvar efter att denna finansiering inte längre ges.
Beskriv på vilket sätt utvecklingsarbetet/projektet har gett mer långsiktiga och hållbara effekter i länet, så som till exempel att det kommer att finnas kvar efter att denna finansiering inte längre ges.

 


 

Redovisning kopplat till prioriteringar innan 2021

Svara endast på den fråga/de frågor som är aktuella för ditt projekt. Prioriteringarna är kopplad till förra kulturplanen, och utvecklingsmedel beviljat innan 2021.

 

Hur har samverkan över organisationsgränser och sektorer fungerat.
Hur har samverkan över organisationsgränser och sektorer fungerat.
På vilket sätt har projektet/utvecklingsarbetet lett till kultur/kulturutveckling i hela länet.
På vilket sätt har projektet/utvecklingsarbetet lett till kultur/kulturutveckling i hela länet.
På vilket sätt har projektet/utvecklingsarbetet lett till kultur/kulturutveckling i hela länet.
På vilket sätt har projektet/utvecklingsarbetet lett till kultur/kulturutveckling i hela länet.
På vilket sätt har projektet/utvecklingsarbetet främjat barn och ungas (0-25 år) möjlighet att ta del av, delta eller ha inflytande över länets kulturliv.
På vilket sätt har projektet/utvecklingsarbetet främjat barn och ungas (0-25 år) möjlighet att ta del av, delta eller ha inflytande över länets kulturliv.
På vilket sätt har projektet/utvecklingsarbetet främjat mångfald inom kulturområdet med fokus på etnicitet och möjligheten att ta del av, delta eller ha inflytande över länets kulturliv.
På vilket sätt har projektet/utvecklingsarbetet främjat mångfald inom kulturområdet med fokus på etnicitet och möjligheten att ta del av, delta eller ha inflytande över länets kulturliv.
På vilket sätt har projektet/utvecklingsarbetet haft ett fokus på genus och jämställdhet mellan könen och/eller HBTQ- frågor och möjligheten att ta del av, delta eller ha inflytande över länets kulturliv.
På vilket sätt har projektet/utvecklingsarbetet haft ett fokus på genus och jämställdhet mellan könen och/eller HBTQ- frågor och möjligheten att ta del av, delta eller ha inflytande över länets kulturliv.

 Dina personuppgifter

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler (GDPR) samt interna riktlinjer och rutiner
Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler (GDPR) samt interna riktlinjer och rutiner

 

Ekonomisk redovisning och annan redovisning

Här bifogar ni ekonomisk redovisning efter avslutat projekt. I ekonomiska redovisningen ska framgå intäkter, utgifter, medfinansiärer till projektet samt hur resultatet motsvarade budget. Denna bilaga är obligatorisk och nödvändig för att återrapportering ska kunna vara komplett.

Ni ges även möjlighet här att bifoga någon annan redovisning av projektet, exempelvis rapportering i media eller annat ni anser viktigt för återrapportering.

Välj fil att bifoga (1): *
Välj fil att bifoga (2):
Välj fil att bifoga (3):
Välj fil att bifoga (4):
Välj fil att bifoga (5):
Tillåtna filtyper: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, jpg, jpeg, gif, bmp, tif, pdf, png, wav, mp3, m4a