Ditt namn:
Ditt namn:
e-post:
e-post:
Telefonnummer:
Telefonnummer:
Vilken ålder har ditt barn?
Vilken ålder har ditt barn? *
Vilken tid passar bäst för dig?
Vilken tid passar bäst för dig? *

Behandling av dina personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen

Kommunstyrelsen behandlar de personuppgifter som du skrivit i din anmälan när vi hanterar den och för att genomföra kursen. Personuppgifterna kommer inte användas för något annat ändamål. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse. 

1) Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

2) Dina uppgifter sparas så länge vi handlägger ditt ärende och raderas sedan i enlighet med vår dokumenthanteringsplan. Planen utgår från Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat som handlar om dig, ett så kallat registerutdrag. Du kan begära rättelse, be om överföring, att vi ska begränsa behandlingen eller radera dina personuppgifter.

I första hand kontaktar du personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter. Kommunstyrelsen, 473 80 Henån, telefon 0304-33 40 00, e-post: kommun@orust.se

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@orust.se

Om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter vänder du dig till Datainspektionen som är vår tillsynsmyndighet.