Läs igenom följande information innan du går vidare till formuläret

Genom att skicka in detta formulär anmäler jag anspråk på företrädesrätt till återanställning inom den förvaltning där jag senast hade min anställning. I enlighet med gällande kollektivavtal ska min anmälan om anspråk vara skriftlig och lämnas till arbetsgivaren senast en månad efter anställningens upphörande, i annat fall är rätten till företräde förbrukad.

Om jag är eller har varit tillsvidareanställd eller visstidsanställd kan jag göra min företrädesrätt gällande från den dag jag tog emot beskedet om uppsägning på grund av arbetsbrist, alternativt om att tidsbegränsad anställning upphör. Under förutsättning att formulär för anspråk om företrädesrätt skickas in senast en månad efter anställningens upphörande gäller min företrädesrätt från den dag formuläret inkommit arbetsgivaren till dess att nio månader förflutit från den dag anställningen upphörde.

Om jag är eller har varit intermittent anställd (behovs-/timanställd) gör jag min företrädesrätt gällande genom att skicka in aktuellt formulär vid tidpunkt då jag uppfyller kvalifikationskraven för företrädesrätt och då mindre än en månad passerat sedan den dag jag senast utförde arbete för Tyresö kommun. Min företrädesrätt till återanställning gäller sedan till dess att nio månader förflutit från den dag jag senast utförde arbete för kommunen. En förutsättning för att tiden för företrädesrätt ska förlängas i samband med fler arbetade dagar är dock att kvalifikationskraven för företrädesrätt fortsatt uppnås vid dessa arbetstillfällen.


Jag är medveten om att min företrädesrätt till återanställning inte gäller:

  • Vikariat som bedöms vara kortare än 14 kalenderdagar
  • Arbete som behöver disponeras för omplacering
  • Arbete som behöver tas i anspråk för förflyttning
  • Arbete som behöver tas i anspråk för höjd sysselsättningsgrad

Mer om vad som gäller för företrädesrätt till återanställning:

  • Om det finns flera medarbetare med företrädesrätt till en vakant tjänst, är det den medarbetare med längre anställningstid hos arbetsgivaren som går före den som har kortare anställningstid.
  • Om jag avvisar ett erbjudande om återanställning som jag skäligen borde ha godtagit, har jag förlorat min företrädesrätt.
  • Om jag får en ny anställning i kommunen krävs att jag anmäler anspråk om företrädesrätt på nytt för att göra den gällande.

Jag ansvarar själv för att informationen jag lämnar till arbetsgivaren Tyresö kommun genom detta formulär är korrekt, så som utbildningsbakgrund och kontaktuppgifter. För att uppdatera informationen måste ett nytt fullständigt formulär skickas in. 


Gå vidare till nästa sida för att fylla i och skicka in formuläret och därmed göra anspråk på företrädesrätt inom Tyresö kommun.


*