Tack för att du fyller i Trygghetsenkäten! Denna görs varje år och är en del i skolans Plan mot kränkningar och diskriminering.

Hälsningar Personalen på Hortlax skola

 

1. Kön
Flicka Flicka
Pojke Pojke
2. Hur trivs du på skolan?
Mycket bra Mycket bra
Bra Bra
Mindre bra Mindre bra
Dåligt Dåligt
3. Vad beror det på?
4. Finns det någonstans i skolan där du inte känner dig trygg?
Ja Ja
Nej Nej
5. Om ja, var är det du inte känner dig trygg?
6. Har du känt dig kränkt av någon annan elev på skolan någon gång under det senaste 12 månaderna?
Ja Ja
Nej Nej
7. Har du känt dig kränkt av någon vuxen på skolan någon gång under det senaste 12 månaderna?
Ja Ja
Nej Nej
8. Om du svarade ja på någon av frågorna 6 eller 7, beskriv vad kränkningen/kränkningarna handlade om.
9. Hur ofta har det hänt?
Ofta Ofta
Då och då Då och då
Sällan Sällan
10. Har du någon gång, under det senaste läsåret, blivit kränkt via internet och sociala medier som t.ex. Facebook, Instamgram, Snapchat eller Ask? (om Ja, svara på nästa fråga)
Ja Ja
Nej Nej
11. Hur ofta har det hänt?
Ofta Ofta
Då och då Då och då
Sällan Sällan
12. Nedan följer sju diskrimineringsgrunder. Har du någon gång blivit diskriminerad eller kränkt i skolan pga. av någon av dessa? I så fall markerar du det/de alternativet/n nedan.
Kön Kön
Könsöverskridande identitet eller uttryck Könsöverskridande identitet eller uttryck
Etnisk tillhörighet Etnisk tillhörighet
Religion eller annan trosuppfattning Religion eller annan trosuppfattning
Funktionshinder Funktionshinder
Sexuell läggning Sexuell läggning
Ålder Ålder
13. Om du kryssade i något/några av alternativen ovan- vad handlade det om? Beskriv lite mer!
14. Hur många gånger har det hänt?
Ofta Ofta
Då och då Då och då
Sällan Sällan
15. Finns det någon/några på skolan som inte verkar ha det bra? Vem/vilka i så fall?
16. Har du någon vuxen som du kan prata med om du mår dåligt eller om något känns svårt? OBS! Denna person kan finnas antingen här i skolan eller någon annanstans.
Ja Ja
Nej Nej
17. Har du något mer du vill lägga till gällande trygghet på Hortlax skola?