Skriv ut

Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs informationsbrev den 1 april 2022

 

Målsättning med detta ”infobrev” är att sprida viktig information och fattade beslut från Styrgrupp Närvård.

Närvårdssamverkans arbete är vårt gemensamma uppdrag, vi ska och vi gör skillnad via samverkan. 

    

Närvårdssamverkans hemsida                  

Kontaktuppgifter till Närvårdskontoret:

Charlotte Bliesener Falkenström
charlotte.bliesener@vgregion.se
0703–799003

Anna-Lena Hardtmann
anna-lena.hardtmann@vgregion.se
0701-592162

Ingela Sunneskär
ingela.sunneskar@vgregion.se
0723-753431

 

De tre dokumenten kring Process vid behov av samordning efter utskrivning från sjukhus började gälla 1 september. Nu finns också flödesscheman för bedömning gällande SIP i samband med slutenvårdstillfället. 

 

Dokument:  Klicka här 

 

 INFORMATION/BESLUT 

- En enkät tas fram för utvärdering av patientens upplevelse av vårdkedjan vid utskrivning från sjukhus. Informationsmaterial är framtaget. Eventuella kommentarer på information gällande patientenkäten till sjukhus och övriga verksamheter skickas till Ingela Sunneskär senast den 6 april och presenteras för AU den 8 april. 

- Förslag på aktivitetsplan Nära vård är framtagen och Styrgruppen beslutar att aktivitetsplan enligt förslag ska gälla. 

- Förslag för Nätverksgrupp Nära vård är framtagen och Styrgruppen beslutar enligt nytt förslag och ett nätverk skapas utan uppdrag och de frågor som uppkommer i nätverket återkopplas till Styrgruppen för fortsatt hantering. 

- Projekt Nära vård avslutas den 31 maj och uppdragsgrupp Nära vård har upphört. 

- Dialog om höjning av medlemsavgiften för kommun och region pågår. Formellt beslut fattas på Delregionalt Politiskt Samråd den 10 maj.  

 

- Samverkansrutin Närsjukvårdsteam, kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst och vårdcentral och Arbetsrutin för samarbete mellan NAV-teamet (Nära Akut Vård), kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst och vårdcentral har uppdaterats utifrån att Närakutvårdsteamet byter namn till Mobilt akutläkarteam Borås, får ändrad ålder för inkludering och nytt faxnummer. 

- Sammanställning är gjord från workshopparna kring samverkan vid utskrivning ifrån sluten hälso. och sjukvård den 1 och den 3 mars och andra kommentarer/avvikelser som inkommit. Uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan har i uppdrag att se över sammanställningen och de delregionala rutinerna som infördes den 1 september 2021. 

- Arbetsgruppen kring Mobil närvård har haft sitt första möte för året. 

 

Tillsammans gör vi skillnad!