Skriv ut

Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs informationsbrev den 10 dec 2021

 

Målsättning med detta ”infobrev” är att sprida viktig information och fattade beslut från Styrgrupp Närvård.

Närvårdssamverkans arbete är vårt gemensamma uppdrag, vi ska och vi gör skillnad via samverkan. 

    

Närvårdssamverkans hemsida                  

Kontaktuppgifter till Närvårdskontoret:

Charlotte Bliesener Falkenström
charlotte.bliesener@vgregion.se
0703–799003

Anna-Lena Hardtmann
anna-lena.hardtmann@vgregion.se
0701-592162

 

 

De tre dokumenten kring Process vid behov av samordning efter utskrivning från sjukhus började gälla 1 september.  

 

Dokument:  Klicka här 

 

 INFORMATION/BESLUT 


- Maria Glemfelt kommer att få ett fortsatt uppdrag på 20% för att stötta arbetet med SIP. 

- Arbetet med problematisk skolfrånvaro knyts ihop med arbetet med fullföljda studier. Uppdragsgrupp Barn och unga har detta uppdrag. 

- Anna Lundgren projektledare för Tidig upptäckt Tidiga insatser för små barn har förlängt uppdrag till och med 1 september 2023. i arbetet med implementering av arbetssättet. 

-  Behnaz Farbod som håller i utbildningar kring SIP i SAMSA får förlängt uppdrag till och med 31 maj 2022. 

- Styrgruppen beslutar att slutdatum gällande lokala handlings- och aktivitetsplan för suicidprevention sätts till 31 mars 2022 för delregionen. 

- Beslut fattas att Spridningskongerensen 2022 genomförs digitalt. Inbjudan kommer finnas på Närvårdssamverkans hemsida. 

 

- Handlingsplan för Uppdragsgrupp Barn och unga 2022 godkänns. 

- Tre workshopar kommer i början av 2022 att genomföras tillsammans med Hans Van Den Brink för att skapa ett digitaliseringsdokument för Södra Älvsborg. 

- Beslut kring arbete runt jul och nyår är fattat och vi arbetar inget extra, utan samtliga har en god planering före och efter. Vi ska ha en god dialog och vara lätttillgängliga för varandra. 

- Maria Jonsson, Borås Stad tar över ordförandeskapet i Styrgrupp närvård 2022-2023. Boubou Hallberg, SÄS blir vice ordförande. Båda dessa samt Maritha Bäck, primärvård utgör Styrgrupp närvårds arbetsutskott (AU) 2022-2023.  

 

 

 

 

God Jul och Gott Nytt År!