Skriv ut

 

Jönköping i siffror

 

9 NOVEMBER 2021

 

Över 143 000 invånare i kommunen

 

I dag presenterade SCB statistik över befolknings­utvecklingen för de tre första kvartalen 2021. Den visar att Jönköpings kommun har ökat med 988 personer under perioden och att det den 30 september bodde 143 415 personer i kommunen.

 

Födelsenettot (födda minus döda) för perioden uppgick till +438. Under årets nio första månader har det fötts 1 278 barn, vilket är åtta fler än motsvarande period 2020. Antalet avlidna under årets nio första månader var färre än motsvarande period föregående år, 840 under 2021, jämfört med 891 under 2020.

Under de tre första kvartalen i år har 5 946 personer flyttat till kommunen samtidigt som 5 438 personer flyttat från kommunen. Det ger ett positivt flyttnetto på 508 personer. Inflyttningen har i jämförelse med motsvarande period 2020 ökat med 221 per­soner och utflyttningen har ökat med 569 personer.

 

Källa: Statistikmyndigheten SCB

 

Justeringsposten visar händelser (födda, döda, flyttningar) som skett före den 1 januari 2021, men som har rapporterats efter den 1 februari.

Länk till Exceldokument med befolkningsförändringar för alla rikets kommuner med särredovisning av länets kommuner och landets 15 största kommuner samt kommunerna i storleksordning.  

 

 

Hur många bor kvar i kommunen?

 

Av de som föddes år 1970 i Jönköpings kommun är det drygt 50 procent som bor i kommunen 50 år senare. Det är 33,3 procent som alltid bott i kommunen och 16,9 procent som har återvänt. SCB har i slutet av oktober presenterat statistik över hur många av de som föddes 1970 som bor kvar eller återvänder till sin kommun.

 

Det kan skilja sig mycket mellan olika kommuner. De kommuner där störst andel personer bor kvar eller återvänt är Varberg och Årjäng med 67,3 respektive 62,1 procent. Betydligt lägre är det för de kommuner där minst andel personer bor kvar eller återvänt. I Salem och Solna bor 6,0 respektive 6,4 procent i sin födelsekommun.

Vid en jämförelse mellan Jönköpings kommun och liknande kommuner, sett till befolkningsstorlek, urskiljer sig Jönköping med att ha den lägsta andelen personer som återvänt till kommunen. Totalt sett ligger däremot Jönköpings kommun i mitten av spannet för dessa kommuner när det gäller andel personer som alltid bott i kommunen eller återvänt. Västerås sticker ut något då en mindre andel personer har bott kvar eller återvänt, medan Norrköping sticker ut med en högre andel.

 

Källa: SCB

 

Fördjupad läsning och statistik för samtliga kommuner finns här:

Länk till SCB  

 

 

Arbetslösheten i september var 5,6 procent

 

I september uppgick den totala arbetslösheten i Jönköpings kommun till 5,6 procent av arbetskraften 16–64 år. Det är en minskning jämfört med september 2020 då den uppgick till 6,8 procent.

 

I antal personer har den totala arbetslösheten i Jönköpings kommun minskat med 818 personer sedan september förra året, från 4 930 till 4 112 personer.

Arbetslösheten var högre för kvinnor än för män (5,7 procent respektive 5,5 procent).

Den totala ungdoms­arbetslösheten i kommunen i relation till den register­baserade arbets­kraften 18–24 år var i september 5,9 procent (7,5 procent i september 2020) och bland utrikes födda 16–64 år var arbetslösheten 15,5 procent (17,9 procent i september 2020).

Arbetslösheten i september var lägre i kommunen jämfört med både läns- och riks­genom­snittet. I länet var andelen arbetslösa 6,1 procent och i riket 7,5 procent.

 

Andelen arbetslösa i Jönköpings kommun jämfört med riket, 
januari 2012 - september 2021

 

Källa: Arbetsförmedlingen

 

 

Bostadsbyggandet under de tre första kvartalen 2021

 

Under årets tre första kvartal påbörjades byggandet av 987 bostäder i Jönköpings kommun, vilket är betydligt fler än motsvarande period föregående år då det påbörjades 482.

 

Av de bostäder som påbörjades var 607 hyresrätter, 309 bostadsrätter och 71 äganderätter. 687 bostäder blev inflyttningsfärdiga under de tre första kvartalen, vilket är färre än för motsvarande period föregående år då antalet var 953. Den sista september var 1 586 bostäder under pågående byggnation.

 

Källa: Tekniska kontoret

 

Stadskontorets utredningsenhet
Rådhuset, 551 89 Jönköping
036-10 57 30
utredningsenheten@jonkoping.se

www.jonkoping.se/statistik


 

Är du inte prenumerant av nyhetsbrevet men vill bli så kan du anmäla detta här:

Anmälan till prenumeration av nyhetsbrev

 

Din e-postadress finns med i vår lista över prenumeranter. Du har valt att prenumerera, eller på grund av intressevägning från vår sida, det vill säga att du är anställd inom kommunen eller verkar som politiker. Väljer du att avregistrera dig via nedanstående länk tas din e-postadress bort från utsändningslistan.