Skriv ut


Information från Samverkande sjukvård

Nyhetsbrev nr 2, juli 2022

 

 
 

 

Stolthet. Det är den känsla som infinner sig när jag tillsammans med kollegor från våra samverkande verksamheter möter våra internationella gäster under Site visit 20 juni. Stolthet över hur långt vi har kommit i vårt arbete med att sätta patienten främst och tillsammans hitta flexibla lösningar. Stolthet över att kunna stå där tillsammans med kollegor som arbetar nära patienten och använder sig av samverkansuppdragen i sin vardag och som ärligt kan berätta att det fungerar. Stolthet över att vara en del av den glädje och entusiasm vi förmedlade till konferensbesökarna. 

 

Samverkansuppdragen tar inte semester. Tvärt om behövs de kanske mer än någonsin just under sommarmånaderna då personalstyrkan stramas åt samtidigt som invånarantalet i vår del av landet växer. 

 

Men vi behöver alla vila och återhämtning, även om det får ske i tur och ordning. Jag önskar er alla en fin och avkopplande semester och ser fram emot att ses och höras efter sommaren!

 

Maria Klingberg, verksamhetsutvecklare Samverkande sjukvård

 


Internationella gäster fick lära sig om Samverkande sjukvård på Site visit


Föreläsning om intox på coachträff

Samverkande sjukvårds coacher är utsedda medarbetare i varje verksmahet som har till uppgift att coacha och inspirera sina medarbetare att använda sig av samverkansuppdrag. De lyssnar också av sina kollegor och fångar upp om de uppfattar något gnissel i samverkan. Fyra gånger per år träffas samverkanscoacherna för att utbyta erfarenheter och fylla på med ny kunskap. 

Coachträffen i maj var ett fysiskt möte för första gången på flera år. Det var ett välbesökt möte och många nya cocaher var med som inte setts annat än via Teams tidigare. Alla var överens om att även om det sparar tid och många gånger är mer tillgängligt med digitala möten så behöver man också träffas fysiskt någon gång emellanåt. 

Till mötet var Daniel Vestberg, överläkare akutmottagningen, inbjuden för att föreläsa om intox. Coacherna har fått önska olika ämnen de vill fördjupa sig i och förgiftningar var ett av ämnena. Till hösten fortsätter vi på samma spår men från en annan vinkel då en polis kommer att föreläsa. 


Närmare hjälp vid kateterbesvär

Sjukvårdens larmcentral, SvLc, har uppmärksammat en grupp patienter som nu kan få hjälp genom samverkansuppdrag. Det gäller patienter som har svårt att ta sig till vårdinstans, inte är inskrivna i hemsjukvård som får en tillfällig kateter och där det under jourtid blir krångel med katetern, t ex läckage eller stopp.

Många av dessa patienter fångas sedan tidigare upp genom 1177-uppdrag. Men SvLc uppmärksammade att en del av dessa patienter ringer 112 och då får de ofta en låg prioritet, får vänta på en sjuktransport och sedan transporteras till akutmottagningen för att få problemet avhjälpt och därefter vänta på en sjuktransport hem igen. Genom att ge SvLc möjlighet att ge assistansuppdrag på denna patinetgrupp på samma sätt som 1177 besparas patienterna lidande och även sjukvårdsresurser kan nyttjas på ett effektivare sätt.

Möjligheten att ge assistansuppdrag på dessa patienter har provats under våren men eftersom det var relativt få patienter kommer piloten att fortgå under hösten innan arbetssättet utvärderas. 


Film för att utbilda och förbereda inför traumalarm


Satsning på lokala samverkansträffar under hösten

Samverkan enligt Samverkande sjukvårds modell bygger på att en enskild individ fattar beslut om att vända sig till en kollega i en annan verksamhet för att på bästa sätt lösa en situation för en patient. Att lära känna varandra och varandras verksamheter är därför av stor vikt för att den här modellen ska fungera optimalt.

Att lära känna varandras verksamheter på lokal nivå och ta del av varandras arbetsvardag ger helt enkelt bättre förutsättningar för god samverkan.

Den lokala samverkan får en skjuts när en ny kommun startar med samverkansuppdrag. Men sedan gäller det att hålla liv i samverkan. Att träffas över verksamhetsgränserna på lokal nivå och diskutera de samverkansuppdrag som utförts och hur man kan samverka ännu mer framöver är mycket värdefullt. Samverkande sjukvård kommer under hösten satsa på att stötta lokala samverkansträffar. Som en start har en webbsida med tips tagits fram.

Sida om lokala samverkansträffar


Sök samverkansstöd för 2023!

Vi uppmuntrar till samverkans-aktivitet! Samverkansstöd i form av ekonomiskt bidrag om upp till 10 000 kr och/eller kommunikationsinsatser och stöttning i form av hjälp med planering och upplägg av aktivitet kan sökas om ni till exempel vill prova ett nytt arbetssätt, eller har en aktivitet som uppmuntrar kontakt och samverkan mellan olika verksamheter under 2023. Aktiviteten ska involvera minst två olika verksamheter i Fyrbodal eller Lilla Edet (till exempel kommun och ambulans, eller vårdcentral och 1177 vårdguiden på telefon). 

Samverkande sjukvårds operativa samverkansgrupp med representanter från de olika verksamheterna tar beslut om samverkansstöd under december månad.

Sida om att söka stöd för samverkan


 
 
 

Nu är det snart 12 år se­dan första tankarna på Sam­verkande sjukvård började gro. Det lilla fröet som ing­en egentligen visste vad det skulle bli när det växte upp men som idag är en stadig och stabil planta som vi alla vårdar tillsammans för att den ska frodas och fortsätta växa. För plantan har inte vuxit fär­digt, den fortsätter att utveck­las och växa och sprider sina rötter geografiskt. Att det är rötterna som sprids genom myllan och inte bara bladverket som breder ut sig är en av framgångsfaktorerna till att plantan Samverkande sjukvård står så stabilt i jorden och hela tiden får ny näring utan att torka ut. Tack alla ni som värnar om vår gemensamma planta och ger den näring och hjälper den att växa!

 

Samverkande sjukvårds nyhetsbrev utkommer fyra gånger per år.
Du kan även följa Samverkande sjukvård på Facebook och Instagram:

 

https://www.facebook.com/samverkandesjukvard  

https://www.instagram.com/samverkandesjukvard  

 

 Eller läs mer på: www.samverkandesjukvard.se