Skriv ut

 

Nyhetsbrev #3 December 2022.

Näringsliv- och turism, Söderköpings kommun


Ett år fyllt av utmaningar, erfarenheter... och glädje!

Året närmar sig sitt slut med stormsteg, men innan vi vänder blad och blickar framåt är det dags att summera och reflektera året som gått. 2022 - året när vi inledningsvis var många som gladdes åt att pandemin äntligen avtog så att livet och näringslivet kunde börja återgå till det mer normala. Men så invaderades Ukraina. Och plötsligt stod vi inför ännu en utmaning, eller rättare sagt flera, av oanad karaktär och konsekvens. Tydliga är dock de stora ekonomiska utmaningarna både inom näringslivet och på det privata planet. Och de tu hänga ju så nära samman. 

Men vad gör kommunen nu?! är frågan vi ofta möts av. Och den är naturligtvis relevant. Och svår, för vår möjlighet att minska påverkan av den pågående krisen genom monetära bidrag eller kostnadslättnader är ytterst liten. 

Men vad gör kommunen då för att underlätta situationen? Vi på enheten för Näringsliv & turism fokuserar på att förmedla stöttning via det regionala stödsystemet, bl. a Företagsjouren och ALMI. Under året har vi besökt över 50 företag inom olika branscher belägna på olika platser inom kommunen, vi har haft 5 möten med Näringslivsrådet (där våra lokala näringslivsorgansiationer representeras och vi inhämtar rapporter från näringslivet), vi har haft Besöksnäringsträff med över 30 deltagande företag, bjudit in till dialogmöten kring E22-projektet och Miljö- och livsmedelskontroll, bedrivit två delprojekt med fokus på Möjilgheternas Söderköping och därtill marknadsfört Söderköping nationellt och internationellt, skapat och utvecklat evenemang, informerat besökare inför och under sina besök via digitala medier, på Turistbyrån och ute i kommunen. Och en hel del annat.

Vi fortsätter alltså på vår inslagna väg, som stakats ut tillsammans med representanter från näringslivet i vårt gemensamma program Fokuspunkter för näringslivs- och platsutveckling 2019-2025. Det är tillsammans vi gör Söderköping ännu bättre och starkare. Två andra viktiga enkäter är NKI/Insikt och Småföretagarindex, som baseras på upplevt bemötande i aktuella ärenden och aktuell statistik från kommunen. Vi berättar mer om de båda nedan, vi är väldigt glada att de visar på positivt resultat! I januari skickar Svenskt Näringsliv åter ut sin enkät kring näringslivsklimatet, fyll gärna i den om du är en av mottagarna. Resultatet av näringslivsenkäten är ett av flera viktiga mått för vårt gemensamma arbete framåt! 

Och vi får inte glömma att, i alla utmanande stunder, minnas de goda och glada. Som när vi den 7 juni fick förmånen att välkomna Svenska Marinen till Söderköping för att fira sitt 500-årsjubileum. Eller när Malena Ernman sjöng arior i Stegeborgs Slottsruin, eller när Brunnens trädgård fylldes av musikentusiaster under ljumma sommarkvällar. För att bara nämna några få av alla positiva upplevelser som Söderköping bjudit på under året. 

2022 blev året när allt skulle börja på nytt, som också blev året när vi fick börja kämpa igen. Med det, hoppas vi att vi alla tillsammans kan blicka framåt mot ett nytt år, där vi tillsammans tar våra verksamheter och Söderköping vidare in i framtiden.

Med en önskan om en fridfull och vilsam jul och ett gott nytt år!

Therése Eklöf
Näringslivs- & turistchef 


Vi tänder ljuset för Ukraina, Vattentornet lyser i blågula färger. fotograf Stefan Wik, Elcenter

Företagen nöjda med kommunens service.

I april i år kom resultatet från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kvalitetsmätning ”Öppna jämförelser: företagsklimat 2021”. Företagen i Söderköping ger kommunen ett högt betyg när det gäller bemötande, service och myndighetsutövning. Mätningen kallas också NKI-/Insiktsmätning.

Företagen som besvarat enkäten har haft kontakt med kommunens handläggare inom områdena bygglov, livsmedelshantering, miljö & hälsoskydd samt markupplåtelse.

Söderköpings totalindex 80 är det tredje högsta i Östergötland, där det genomsnittliga totalindexet för deltagande kommuner uppgår till 76. Motsvarande siffra i riket är 74. Med vårt index på 80 hamnar vi i Söderköpings kommun på en hedrande 30:e plats nationellt!

Nästa resultat kommer i april 2023 och speglar då 2022 års ärenden.

Läs mer om Söderköpings resultat i Öppna jämförelser - NKI

Bild med arbetande företagare

Söderköping är en bra plats att driva företag på enligt Småföretagarnas Riksförbunds index

Småföretagarnas Riksförbund presenterar sedan 2020 sitt årliga Småföretagarindex. I 2022 års ranking, som beskriver förutsättningarna för företagande i Sveriges kommuner, landar Söderköping på en fin 49:e plats bland Sveriges 290 kommuner. En ökning på 119 placeringar jämfört med 2021.

I Småföretagarindex rankas kommunerna med hjälp av offentlig statistik inom nio olika dimensioner: Demografi, Företagsamma per capita, Kapitalförsörjning, Kommunal näringspolitik, Skolsystemet, Trygghetsinsatser, Välfärdsåtagande samt Överlevnadsgrad (hos företag).

Vi inom Söderköpings kommunorganisation är mycket stolta över resultatet, den samverkan som finns lokalt och allt arbete som gett detta fina resultat.

Läs mer om resultatet i Småföretagarindex 2022

Möjligheternas Söderköping – landsbygd & skärgård

Projektet Möjligheternas Söderköping - Landsbygd & skärgård som hade kick-off den 7 december 2021. Under året har det arbetats intensivt med olika utvecklingsidéer i kommunens olika bygder. Nu börjar en del av idéerna bli väldigt konkreta och vi hoppas och tror att några kan bli verklighet, kanske redan under 2023.

Ny projektledare för projektet sedan i september är Britta Andersson från Hindö i Sankt Anna. Britta är väl förankrad i langdbygds- och skärgårdsfrågor liksom projekt- och företagsfrågor.

Du kan läsa mer om flera av de prioriterade idéerna på projektets digitala plattform - Idéfabriken. Vill du vara med och ge konstruktiv feedback, presentera egna idéer och bidra till utvecklingsarbetet i Söderköpings landsbygder och skärgård? Registrera dig på Idéfabriken via länken här nedan!

Idéfabriken - Läs mer om ideérna och registrera dig

 

Strategiskt arbete för fortsatt samverkan och utveckling

Bildtext: Kartbild över den kommande Akveduktens Företagspark

Enheten för Näringsliv & turism arbetar efter programmet Fokusområden för näringslivs- & platsutveckling 2019 - 2025. Det arbetet omfattar bl.a att ta fram en besöksnärings- och en etableringsstrategi, ett arbete som är i full gång.

Handlingsplan för besöksnäringen
Besöksnäringen där boenden, caféer, handel, restauranger och en del andra områden ingår är en växande och viktig näring för Söderköping. Under 2022 har en besöksnäringstrategi tagits fram och godkänts. Under 2023 ska en handlingsplan för strategin arbetas fram. Vi hoppas att du som är i näringen vill vara med och komma med idéer och inspel vid  kommande workshops som vi arrangerar under februari!  

Workshop 1: Fredag 3 februari kl. 8.00-10.00, Glashuset på Stinsen (f.d. Café Stinsen)
Workshop 2: Torsdag 9 februari kl. 14.00-16.30, Glashuset på Stinsen 
Presentation av planen: Fredag 3 mars kl. 8.00-10.00, Glashuset på Stinsen

Anmäl din medverkan till de tre tillfällena ovan


En etableringsstrategi - för att vidareutveckla Söderköping
För att Söderköping skall kunna utvecklas och nå i land med visionen om att vara Östergötlands mest attraktiva boendekommun behöver vi arbeta strategiskt med företagsetableringar. Detta blir extra viktigt nu när kommunen ska planera nya verksamhetsområden i nya E22-sträckningens närhet. Förtydligande av den framtida användningen av några befintliga verksamhetsområden är också viktigt. Sammantaget har behovet av en etableringsstrategi lyfts. Därför pågår just nu ett arbete kring en etableringsstrategi i samverkan mellan Näringsliv & turism och Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Tisdagen den 17 januari kl. 13.30-16.00 bjuder vi in intresserade från näringslivet tillsammans med våra lokala politiker till en workshop där Etableringsstrategin presenteras och vi tillsammans diskuterar kring dess innehåll och förutsättningar. Vi ses på Coffice på Hagatorget, anmälan sker till bjorn.ekengren@soderkoping.se

Läs mer om Akveduktens företagspark
Läs mer om kommande verksamhetsmark - västra infarten

 

 

Kalendarium 2023


 

 

Copyright © 2022 Söderköpings kommun, All rights reserved.

Önskar du inte få fler nyhetsbrev? Kontakta naringsliv@soderkoping.se