Skriv ut

 

Jönköping i siffror

 

18 AUGUSTI 2022

 

Över 144 000 invånare i Jönköpings kommun

 

I dag presenterade SCB statistik över befolkningsutvecklingen för första halvåret 2022. Statistiken visar att Jönköpings kommun har ökat med 491 personer under årets sex första månader och att det den 30 juni bodde 144 070 personer i kommunen.

 

Födelsenettot (födda minus döda) för första halvåret uppgick till +247. Under årets sex första månader har det fötts 832 barn, vilket är fyra färre än under första halvåret 2021. Antalet avlidna personer under första halvåret 2022 var 585, vilket kan jämföras med 584 under 2021.

Under första halvåret har 3 281 personer flyttat till kommunen samtidigt som 3 102 personer flyttat från kommunen. Det ger ett positivt flyttnetto på 179 personer. Inflyttningen har i jämförelse med motsvarande period 2021 ökat med 187 personer och utflyttningen har ökat med 46 personer.

Under perioden var det en relativt stor justeringspost (+65 personer). Den visar händelser (födda, döda, flyttningar) som skett före den 1 januari 2022, men som rapporterats under året. I huvudsak beror den stora justeringsposten på sent inrapporterade invandringar avseende 2021.

 

Källa: Statistikmyndigheten SCB

 

Justeringsposten redovisar händelser (födda, döda, flyttningar) som skett före den 1 januari 2022, men som har rapporterats efter 1 februari.

 

Länk till Exceldokumentet med befolkningsförändringar för alla rikets kommuner med särredovisning av länets kommuner och landets 15 största kommuner samt kommunerna i storleksordning.

Filen går även att hämta på: Nyhetsbrev - Jönköping i siffror

 

 

Ny rapport om välfärdsindikatorer

 

Som ett led i hållbarhetsarbetet i Jönköpings kommun har 24 indikatorer tagits fram som mått på välfärden i kommunens stads- och kommundelar.

 

Sammanställningen av de senaste välfärdsindikatorerna antogs av kommun-fullmäktige i juni 2022. De indikatorer som används behandlar bland annat bebyggelse- och befolkningssammansättning, utbildningsnivå, sysselsättning, inkomster, hälsa, demokrati samt trygghet. Dessa har valts för att ge en så bred bild som möjligt av förhållandena i kommunens olika delar.

 

Hela rapporten finns att läsa här

 

 

Arbetslösheten i juli var 4,9 procent

 

I juli uppgick den totala arbetslösheten i Jönköpings kommun till 4,9 procent av arbetskraften 16–64 år. Det är en minskning jämfört med juli 2021 då den uppgick till 5,8 procent.

 

I antal personer har den totala arbetslösheten i Jönköpings kommun minskat med 652 personer sedan juli förra året, från 4 181 till 3 529 personer.

Arbetslösheten var högre för kvinnor än för män (5,2 procent respektive 4,7 procent).

Den totala ungdoms­arbetslösheten i kommunen i relation till den register­baserade arbets­kraften 18–24 år var i juli 4,4 procent (5,8 procent i juli 2021) och bland utrikes födda 16–64 år var arbetslösheten 13,3 procent (15,4 procent i juli 2021).

Arbetslösheten i juli var lägre i kommunen jämfört med både läns- och riks­genom­snittet. I länet var andelen arbetslösa 5,3 procent och i riket 6,7 procent.

 

Andelen arbetslösa i Jönköpings kommun jämfört med riket, 
januari 2012 - juli 2022

 

Källa: Arbetsförmedlingen

 

 

Bostadsbyggandet under första halvåret 2022

 

Under årets första halvår påbörjades byggandet av 637 bostäder i Jönköpings kommun, vilket är 71 bostäder fler jämfört med motsvarande period föregående år.

 

Totalt 497 hyresrätter påbörjades och 140 av dessa var i kvarteret Torget 1 på Strandängen. Av de påbörjade bostäderna under första kvartalet var 78 procent hyresrätter, 9 procent bostadsrätter och 13 procent äganderätter.

473 bostäder blev inflyttningsfärdiga under första halvåret, vilket bara är några färre än för motsvarande period föregående år då antalet var 475.

Den sista juni var 1 763 bostäder under pågående byggnation.

 

Källa: Tekniska kontoret

 

Stadskontorets utredningsenhet
Rådhuset, 551 89 Jönköping
036-10 57 30
utredningsenheten@jonkoping.se

www.jonkoping.se/statistik


 

Är du inte prenumerant av nyhetsbrevet men vill bli så kan du anmäla detta här:

Anmälan till prenumeration av nyhetsbrev

 

Din e-postadress finns med i vår lista över prenumeranter. Du har valt att prenumerera, eller på grund av intressevägning från vår sida, det vill säga att du är anställd inom kommunen eller verkar som politiker. Väljer du att avregistrera dig via nedanstående länk tas din e-postadress bort från utsändningslistan.