Skriv ut

 

Jönköping i siffror

 

22 FEBRUARI 2023

 

Över 145 000 invånare i kommunen

 

I dag presenterade Statistikmyndigheten SCB statistik över befolkningsutvecklingen för 2022. Den visar att invånarantalet i Jönköpings kommun ökade med 1 535 personer under året, vilket innebär att det vid senaste årsskiftet bodde 145 114 personer i kommunen.

 

Födelsenettot (födda minus döda) för året uppgick till +374. Under förra året föddes det 1 526 barn, vilket är 125 färre än under 2021. Det var inte bara i Jönköpings kommun antalet födda barn minskade. Barnafödandet minskade i 215 av Sveriges 290 kommuner under 2022 jämfört med 2021. I hela Sverige var det närmare 10 000 färre födda barn 2022 jämfört med 2021. Det var också det lägsta antalet födda barn på 17 år. I Jönköping får vi backa 15 år för att hitta ett år då barnafödandet var lägre än 2022, nämligen 2007 då det föddes 1 502 barn.

Antalet avlidna var något fler i Jönköpings kommun under 2022 än året innan, 1 152 under 2022, jämfört med 1 140 under 2021.

Under 2022 har 7 772 personer flyttat till kommunen samtidigt som 6 677 personer flyttat från kommunen. Det ger ett positivt flyttnetto på 1 095 personer. Inflyttningen har i jämförelse med året innan ökat med 210 personer, medan utflyttningen har minskat med 285 personer.

 

Källa: Statistikmyndigheten SCB

 

Justeringsposten redovisar händelser (födda, döda, flyttningar) som skett före den 1 januari 2023, men som har rapporterats efter 1 februari.

 

Länk till Exceldokumentet med befolkningsförändringar för alla rikets kommuner med särredovisning av länets kommuner och landets 15 största kommuner samt kommunerna i storleksordning.

Filen går även att hämta på: Nyhetsbrev - Jönköping i siffror

 

 

Arbetslösheten i januari var 5,1 procent

 

I januari uppgick den totala arbetslösheten i Jönköpings kommun till 5,1 procent av arbetskraften 16–65* år. Det är en minskning jämfört med januari 2022 då den uppgick till 5,4 procent.

 

I antal personer har den totala arbetslösheten i Jönköpings kommun minskat med 71 personer sedan januari förra året, från 3 866 till 3 795 personer.

Arbetslösheten var lika hög för kvinnor som för män (5,1 procent).

Den totala ungdoms­arbetslösheten i kommunen i relation till den register­baserade arbets­kraften 18–24 år var i januari 5,5 procent (5,5 procent i januari 2022) och bland utrikes födda 16–65* år var arbetslösheten 13,5 procent (14,8 procent i januari 2022).

Arbetslösheten i januari var lägre i kommunen jämfört med både läns- och riks­genom­snittet. I länet var andelen arbetslösa 5,5 procent och i riket 6,6 procent.

 

Andelen arbetslösa i Jönköpings kommun jämfört med riket, 
januari 2012 - januari 2023

 

Källa: Arbetsförmedlingen

 

* Med anledning av att pensionsåldern i Sverige utökats med ett år från och med årsskiftet 2023, utökar också Arbetsförmedlingen åldersurvalet i månadsstatistiken och beräkningarna av andel inskrivna arbetslösa med ett år. Detta innebär att åldersspannet blir 16-65 år istället för 16-64 år. Observera att vid jämförelser ett eller flera år bakåt i tiden är åldersspannet fortfarande 16-64 år eftersom dessa uppgifter baseras på redan publicerad statistik

 

 

Matteo vanligaste namnet bland nyfödda i Jönköpings kommun

 

SCB har nu publicerat statistik över tilltalsnamn givna till nyfödda under 2022. Det vanligaste namnet på nyfödda pojkar i Jönköpings kommun är Matteo (19 barn), följt av Liam och Lucas (14). Bland nyfödda flickor är Maja det vanligaste namnet (14 barn), följt av Alice. Olivia och Vera (12).

 
 

Stadskontorets utredningsenhet
Rådhuset, 551 89 Jönköping
036-10 57 30
utredningsenheten@jonkoping.se

www.jonkoping.se/statistik


 

Är du inte prenumerant av nyhetsbrevet men vill bli så kan du anmäla detta här:

Anmälan till prenumeration av nyhetsbrev

 

Din e-postadress finns med i vår lista över prenumeranter. Du har valt att prenumerera, eller på grund av intressevägning från vår sida, det vill säga att du är anställd inom kommunen eller verkar som politiker. Väljer du att avregistrera dig via nedanstående länk tas din e-postadress bort från utsändningslistan.