Skriv ut

Östhammars kommuns Slutförvarsorganisation - Nyhetsbrev nr 48


Mark- och miljödomstolen säger ja till utbyggt SFR

Mark- och miljödomstolen har meddelat tillstånd med villkor för SKB:s utbyggnad av slutförvaret SFR i Forsmark. SKB har även beviljats tillstånd till uttag av havsvatten.

Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt har i sin tillståndsdom satt villkor för verksamheten bland annat gällande buller, transporter och försiktighetsåtgärder kopplade till exempel till utfyllnad av vattenområde och arbeten i naturmark. Det finns även villkor kopplade till utsläpp till vatten men i den delen ska Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) utreda vidare och slutliga villkor kommer att sättas först två år efter att bergarbeten har påbörjats.

Ett pressmeddelande om SFR-domen samt möjlighet att beställa handlingar finns på Nacka tingsrätts hemsida.

Villkorsförslagen är i huvudsak i enlighet med de slutliga villkorsförslag som SKB lämnade i samband med den huvudförhandling som hölls i domstolen i månadsskiftet november-december. Östhammars kommun har under hela prövningen och nu senast i samband med huvudförhandlingarna framfört synpunkter vilka till stor del hörsammats av SKB.

- Detta är ett stort steg i att kunna påbörja byggnationen av slutförvaret. Domen innefattar viktiga villkor som säkerställer att byggnationen ska ta stor hänsyn till närboende och kommuninvånarna, vilket för oss som kommun varit en prioritering, säger kommunstyrelsens ordförande Fabian Sjöberg.

Vad händer nu?

I och med verkställighetsförordnandet får SKB påbörja en del åtgärder även om domen överklagas, till exempel utfyllnad av vattenområde för att skapa verksamhetsytor. Innan utbyggnaden av själva slutförvaret får påbörjas krävs dock även ett godkännande från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Bakgrund

Slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark har varit i drift sedan 1988. Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) ansökte 2014 om tillstånd för utbyggnad och fortsatt drift av SFR. Östhammars kommun hade vetorätt i prövningen men tillstyrkte i april 2021 den sökta verksamheten. I december 2021 tillstyrkte även regeringen verksamheten och i och med regeringens så kallade tillåtlighetsbeslut har Mark- och miljödomstolens tillståndsprövning i huvudsak gällt villkor för verksamheten.Östhammars kommun

Stångörsgatan 10, Box 66

74221 Östhammar

Tel: 0173-860 00

E-post: osthammardirekt@osthammar.se

Orgnr: 212000-0290 

Läs mer om kommunens slutförvarsarbete på:  www.slutforvarforsmark.se