Skriv ut

Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs informationsbrev den 12 nov 2021

 

Målsättning med detta ”infobrev” är att sprida viktig information och fattade beslut från Styrgrupp Närvård.

Närvårdssamverkans arbete är vårt gemensamma uppdrag, vi ska och vi gör skillnad via samverkan. 

    

Närvårdssamverkans hemsida                  

Kontaktuppgifter till Närvårdskontoret:

Charlotte Bliesener Falkenström
charlotte.bliesener@vgregion.se
0703–799003

Anna-Lena Hardtmann
anna-lena.hardtmann@vgregion.se
0701-592162

 

 

De tre dokumenten kring Process vid behov av samordning efter utskrivning från sjukhus började gälla 1 september.  

 

Dokument:  Klicka här 

 

 INFORMATION/BESLUT 


- En grupp har tillsatts för att arbeta med förslag på mål och mätetal för att sedan presenteras för presidiet i februari. Likaså ska Styrgruppens roll och möten diskuteras. 

- Utvecklingsdag för Styrgrupp närvård genomfördes den 29 oktober. Syftet var att ge Styrgrupp närvård möjlighet till diskussioner på strategisk nivå, kring bland annat Nära vård liksom att stärka VI-känslan. Sammanställningen från dagen har lämnats in till projektledarna för Nära vård i syfte att utgöra ett underlag till delregional färdplan för Nära vård. Styrgrupp närvård fattade också beslut om att tre workshopar ska genomföras tillsammans med Hans Van Den Brink för att skapa ett digitaliseringsdokument för Södra Älvsborg. 

- Mall för SIP-statistik som tagits fram ska användas av de verksamheter som inte använder SIP i SAMSA. 

- Beslut kring arbete runt jul och nyår är fattat och vi arbetar inget extra, utan samtliga har en god planering före och efter. Vi ska ha en god dialog och vara lätttillgängliga för varandra. 

- Antalet avvikelser i samverkan där svaret överstiger 60 dagar har minskat, men är kvarstående högt. En tydlig ledning och styrning krävs liksom dialog i den lokala ledningsgruppen. Viktiga rutiner och riktlinjer som analysgruppen för avvikelser uppmärksammat liksom uppmaning vid samordning finns på Närvårdssamverkans hemsida. 

 

- En grupp har tillsatts för att ta fram förslag på program till Spridningskonferens 2022. Inbjudan sprids inom kort, liksom publiceras på Närvårdssamverkans hemsida.  

- Ingela Sunneskär, ska anställas som projektsamordnare på 100% på Närvårdskontoret i 1,5 år med start 1 februari 2022. 

- Maria Jonsson, Borås Stad tar över ordförandeskapet i Styrgrupp närvård 2022-2023. Boubou Hallberg, SÄS blir vice ordförande. Båda dessa samt Maritha Bäck, primärvård utgör Styrgrupp närvårds arbetsutskott (AU) 2022-2023.  

- Utbildning kring SIP i SAMSA pågår för mer information se Närvårdssamverkans hemsida. 

- Uppdragsgrupp barn och unga ska ta fram en delregional rutin för Hälsoundersökningar på placerade barn. 

- Maria Glemfelt kommer fortsätta att ansvara för att hålla ihop nätverket för SIP-samordnarna även om hennes uppdrag som SIP-projektledare upphör vid årsskiftet. 

- Implementering av arbetssättet kring Tidig upptäckt, Tidiga insatser för små barn pågår i Borås Stad. 

- En ny uppdragsbeskrivning för projektledarna för Nära vård är beslutad och klar. 

 

 

Tillsammans gör vi skillnad!