Skriv ut

 

 Nyhetsbrev #6

SEXIT Nyhetsbrev ges ut av Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen. Nyhetsbrevet har som syfte att främja användningen av SEXIT. SEXIT - samtal om sexuell hälsa och erfarenhet av våld, är en metod utvecklad för att bättre identifiera unga som är sexuellt risktagande, utsatta eller har erfarenhet av våld, vid besök på mottagning eller hos elevhälsan. Läs mer på hemsidan vgregion.se/sexit eller på srhr.se/sexit om du jobbar inom elevhälsan. Nyhetsbrevet kommer ut två gånger om året. Vidarebefordra gärna nyhetsbrevet till intresserade, längst ner finns länkar för anmälan och avregistrering från kommande nyhetsbrev.

 

Doktorsavhandling om SEXIT

I september disputerade Kunskapscentrum för sexuell hälsas medarbetare Sofia Hammarström vid Linköpings universitet med sin avhandling "Identification of young people at risk of sexual ill health - implementing a new tool in youth clinics".

Syftet med avhandlingen var att utveckla kunskapen om hur svenska ungdomsmottagningar kan arbeta mer systematiskt för att identifiera unga som riskerar sexuell ohälsa eller har negativa sexuella erfarenheter. Inom ramen för avhandlingen utvecklades och pilottestades metoden SEXIT (SEXual health Identification Tool) på tre ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen. Arbetssättet följdes upp med både kvantitativa och kvalitativa metoder med så väl besökare som personal. Resultaten visade att SEXIT är en välfungerande och uppskattad metod både ur vårdpersonalens och besökarnas perspektiv. 

Systematisk användning av SEXIT säkerställer att alla besökare får möjlighet att samtala kring sexuellt risktagande och sexuell ohälsa, samt hjälper personalen att uppmärksamma besökare som rapporterar flera parallella riskfaktorer och är i större behov av råd och stöd. Rutinen att SEXIT erbjuds alla, men också är frivilligt att besvara, fick besökarna att känna att ungdomsmottagningen var angelägen om ämnen som också var viktiga för dem, men att mottagningen samtidigt respekterade deras integritet. Rutinen bidrog till att skapa en känsla av tillit som underlättar för att berätta om svåra erfarenheter. Att ställa de potentiellt känsliga men viktiga frågorna i SEXIT, följt av ett respektfullt och icke-dömande samtal som leds av vårdgivaren, har potential att öppna upp för en fördjupad och utökad dialog om besökarens sexuella hälsa. 

Läs avhandlingen  


Sex mot ersättning

Utbildningar

Frågestund

Avsnitt #40 av podden Sex på arbetstid handlar om sex mot ersättning, det vill säga att genomföra sexuella handlingar i utbyte mot någon typ av ersättning, till exempel pengar, mat, droger eller husrum.

Gäster är Catrin Schultz från Mikamottagningen och Eva Damberg från SMC Pilen på Sexualmedicinskt centrum. Båda möter varje dag personer som har erfarenheter av sex mot ersättning och sex som självskada. 

Lyssna här  

Under våren har vi separerat utbildningarna för ungdomsmottagning och elevhälsa. Onsdag 9 mars erbjuder vi digital catch up utbildning för UM i VGR - för dig som är nyanställd eller inte kunnat delta i utbildningen av annan orsak, och vars arbetsplats arbetar med SEXIT. För UM i övriga landet hålls utbildning onsdag 6 april.

Onsdag 27 april erbjuds en nationell digital grundutbildning i SEXIT för elevhälsopersonal.

Anmälningar sker via VGR:s lärportal. Du behöver skapa ett konto om du inte arbetar i Västra Götalandsregionen. Sök därefter på "SEXIT".

Lärportalen  

Vi bjuder in till ett digitalt fråge- och diskussionstillfälle för elevhälsopersonal kring att använda SEXIT. Vi hade ett liknande tillfälle i november som vi upplevde gav fina möjligheter till erfarenhetsutbyte och tips, personal emellan. 

Tillfället är gratis och du behöver inte anmäla dig, det är bara att ansluta via teamslänken nedan.  Vi träffas måndag 24 januari, klockan 11:00-12:00.  

Möteslänk  


PrEP-Fakta

PrEP är ett läkemedel som förhindrar överföring av hiv vid sexuella kontakter. Nu finns en ny upplaga av PrEP-Fakta (version 3.0), riktad till personer som funderar på att börja med PrEP och personal som möter dessa patienter. Verksamheter inom Västra Götalandsregionen kan beställa via:  per.a.persson@vgregion.se   

Broschyren finns även som pdf.

Hämta broschyren  

Förstasida PrEP-Fakta

3 x digital kunskapshöjning

Våld i nära relationer

Basprogram om våld mot barn

Sexuell exploatering

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, har en introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer som tar två till tre timmar att genomföra.

I VGR erbjuder Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer, VKV, webb-baserade utbildningar om våld. De erbjuder också frågestunder. 

NCK:s introduktionskurs 

VKV:s utbildningar  

Nationella kunskapscentret Barnafrid erbjuder utbildningen Basprogram om våld mot barn. Den här utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att upptäcka, bemöta och hjälpa barn som varit utsatta för våld eller övergrepp. Barn som utsatts för våld och övergrepp ska få ett tryggt och kunnigt bemötande, var i Sverige de än bor och vem de än träffar. Utbildningen tar fyra timmar att genomföra.

 

Barnafrids utbildning  

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram en ny utbildning för yrkesverksamma. Utbildningen ger en introduktion till vad prostitution, människohandel och sexuell exploatering av barn är. Utbildningen vänder sig till dig som i ditt arbete kan möta barn eller vuxna som befinner sig i en utsatt livssituation, eller som arbetar med att förebygga och bekämpa våld och brott. Den tar två till fyra timmar att genomföra.

 

Jämy:s utbildning  


Sätt upp en affisch!

För unga som inte mår bra eller bara undrar över sina rättigheter, kan det vara svårt att veta var man ska vända sig. Det finns många organisationer som erbjuder råd och stöd över chatt, mejl, samtal eller IRL. Ofta möts de av en uppsjö av informationsbroschyrer i till exempel ett väntrum. Barnafrid har sammanställt en affisch där de listat svenska stödlinjer dit unga kan vända sig. Affischen är gratis. Skriv gärna ut och sätt upp den på anslagstavlor i din verksamhet.

 

Till affischen  


Pornografins inverkan på barn och unga

Barnombudsmannen logga

Barnombudsmannen har genomfört en kartläggning av kunskap om pornografins inverkan på barn och unga. Syftet med forskningsöversikten är att redogöra för den samlade forskningsbilden, vad vi vet, vad vi inte vet och vad vi behöver veta mer om. Forskningsöversikten omfattar därför forskning om barn och ungas exponering för och konsumtion av pornografi, och hur detta inverkar på deras hälsa, beteende och relationer. 

Läs forskningsöversikten   

 

Unga, sex och internet - efter #metoo

Den här rapporten beskriver resultaten från den fjärde nationella studien på området ungdomars sexualitet och utsatthet för sexuella övergrepp och sexuell exploatering. Gymnasielever har fått svara på frågor om utsatthet under hela uppväxten. Genom att ställa samma frågor i upprepade undersökningar går det att följa utvecklingen över tid.

I studien uppgav var fjärde elev att de någon gång under sin uppväxt utsatts för någon form av sexuellt övergrepp. Det är liksom i tidigare undersökningar tydligt att det främst är jämnåriga som tar emot förtroenden från de som utsatts. Eftersom så få utsatta barn kommer till myndigheternas kännedom är det unikt att få ta del av erfarenheterna även från de ungdomar som ännu inte berättat för vuxna eller för professionella.

 

Läs rapporten eller se på filmen  

 


Barnafridskonferensen 26-27 januari

Barnafridskonferensen 2022 är digital och har temat Barns utsatthet i ett livsloppsperspektiv – Prevention, tidiga insatser och samhällskostnader.

Alltmer forskning visar att utsatthet för våld och andra svåra händelser i barndomen kan ha allvarliga effekter på psykisk och fysisk hälsa genom hela livsloppet. Konferensen kommer att göra en djupdykning i hur våld i tidig ålder påverkar människor genom livet – vilket lidande och vilka samhällskostnader det innebär. Men man kommar också diskutera vad yrkesverksamma som möter barn kan göra för att förhindra utsatthet, och för att lindra konsekvenserna för de som drabbats. 

Till konferensen  


Aktuellt i VGR

KVÅ-kod för journalföring av SEXIT

Barnskyddsteam Västra Götaland

Nu finns det i Västra Götalandsregionen en lokal KVÅ-kod att användas för att registrera SEXIT-samtal. Koden har införts för att underlätta uppföljning, då användning av SEXIT är inskrivet i ungdomsmottagningarnas verksamhetsplan.

UX118 SEXIT  - Frågeformulär och samtalsverktyg för att identifiera sexuellt särskilt risktagande eller utsatta unga, samt unga med erfarenhet av våld.

Alla regioner har möjlighet att upprätta lokala koder, vilket kan vara användbart för uppföljning och statistik. SEXIT-teamet arbetar för att Socialstyrelsen ska införa en nationell KVÅ-kod som alla kan använda.

Barnskyddsteamet är nu en permanent enhet som arbetar för att öka kunskapen om utsatta barn. Enheten erbjuder kostnadsfri konsultation, rådgivning och utbildning till dig som arbetar inom privat och offentlig hälso- och sjukvård i Västra Götaland. Barnskyddsteamet behandlar bland annat frågor som rör: 

 

- Fysisk & psykisk misshandel  

- Sexuella övergrepp  

- Omsorgssvikt

- Orosanmälan, polisanmälan 

- Aktuell lagstiftning 

 

Barnskyddsteam Västra Götaland  

 


 

På gång i SEXIT

⇒ 24/1 Frågestund SEXIT i elevhälsan

⇒ 10/2 SEXIT catch-up UM Göteborg

⇒ 11/2 SEXIT på konferens för elevhälsopersonal (Mika Hälsa Stockholm)

⇒ 9/3 Digital SEXIT catch-up för UM i VGR

⇒ 16/3 SEXIT på konferens för elevhälsopersonal (Mika Hälsa Stockholm)

⇒ 29-30/3 Grundutbildning i SEXIT för elevhälsa, Östersund

⇒ 31/3 SEXIT på konferens för elevhälsopersonal (Mika Hälsa Stockholm)

⇒ 6/4 Nationell digital SEXIT catch-up för UM utanför VGR

⇒ 27/4 Nationell digital grundutbildning i SEXIT för elevhälsa

 


 

Börja prenumerera på nyhetsbrevet 

 

Avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet

 

För frågor angående SEXIT eller nyhetsbrevet kontakta utvecklingsledare  sofia.hammarstrom@vgregion.se 

 

Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen