Skriv ut

Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs informationsbrev den 25 februari 2022

 

Målsättning med detta ”infobrev” är att sprida viktig information och fattade beslut från Styrgrupp Närvård.

Närvårdssamverkans arbete är vårt gemensamma uppdrag, vi ska och vi gör skillnad via samverkan. 

    

Närvårdssamverkans hemsida                  

Kontaktuppgifter till Närvårdskontoret:

Charlotte Bliesener Falkenström
charlotte.bliesener@vgregion.se
0703–799003

Anna-Lena Hardtmann
anna-lena.hardtmann@vgregion.se
0701-592162

Ingela Sunneskär
ingela.sunneskar@vgregion.se
0723-753431

 

De tre dokumenten kring Process vid behov av samordning efter utskrivning från sjukhus började gälla 1 september. Nu finns också flödesscheman för bedömning gällande SIP i samband med slutenvårdstillfället. 

 

Dokument:  Klicka här 

 

 INFORMATION/BESLUT 

- Förslaget på mål och mätetal är godkänt, liksom fortsatt samarbete med företaget We Care som ska ta fram en enkät för utvärdering av upplevelsen av vårdövergången efter slutenvården. 

- Styrgruppen beslutar att projekt Nära vård avslutas och arbetet går in i ordinarie verksamhet. Uppdragsgrupp Nära vård avslutas och en nätverksgrupp med representanter med särskilt uppdrag att arbeta med frågor rörande Nära vård tillsätts. Denna grup startar sitt arbete den 1 maj. 

- Styrgruppen beslutar att representanter från tandvård och skola själva ska kunna bedöma och vara med på Styrgruppens möten när det är frågor som är aktuella eller adjungeras vid behov.  

- Ingela Sunneskär började arbeta som projektsamordnare den 1 feb 2022. 

- Dialog om höjning av medlemsavgiften för kommun och region har påbörjats. Styrgruppen står bakom en höjning av avgiften. Beslut tas av Delregionalt Politiskt Samråd den 8 mars. 

 

- Behnaz Farbod som håller i utbildningar kring SIP i SAMSA har förlängt uppdrag till och med 31 maj 2022. Anmäl er till utbildning. 

-  Spridningskonferensen har genomförts digitalt den 4 februari 2022. Film från dagen finns på Närvårdssamverkans hemsida till 14 mars, därefter kontaktas Närvårdskontoret för att få tillgång till filmen/filmerna. 

- Tre workshopar har genomförts tillsammans med bland annat Hans Van Den Brink, VGR för att skapa ett digitaliseringsdokument för Södra Älvsborg. Presentation kommer göras till Styrgruppen. 

- Workshop har genomförts den 1 respektive den 3 mars. Inbjudna var de som arbetar med vårdövergångar och planering i SAMSA. 

- NAV-teamet (Nära Akut Vård) kommer att byta namn till Mobilt akutläkarteam.  

 

Tillsammans gör vi skillnad!