Skriv ut

Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs informationsbrev den 3 juni 2022

 

Målsättning med detta ”infobrev” är att sprida viktig information och fattade beslut från Styrgrupp Närvård.

Närvårdssamverkans arbete är vårt gemensamma uppdrag, vi ska och vi gör skillnad via samverkan. 

    

Närvårdssamverkans hemsida                  

Kontaktuppgifter till Närvårdskontoret:

Charlotte Bliesener Falkenström
charlotte.bliesener@vgregion.se
0703–799003

Anna-Lena Hardtmann
anna-lena.hardtmann@vgregion.se
0701-592162

Ingela Sunneskär
ingela.sunneskar@vgregion.se
0723-753431

 

En översyn pågår av de delregionala dokumenten gällande Process vid behov av samordning efter utskrivning från sjukhus men nedstående dokument gäller fortsatt. 

 

Dokument:  Klicka här 

 

 INFORMATION/BESLUT 

- Styrgruppen beslutar enligt förslag gällande rutin för permission och att den ska börja gälla 1 juli 2022.  

- Uppdragsgrupp Barn och unga och ordföranden i de lokala arbetsgrupperna kommer att bli testgrupp kopplat till de workshoppar, som genomförs i Sverige. Arbetet sker med Tjänstedesign och leds av Experiolab. 

- Arbetet med den specialistpsykiatriska mobila enheten på SÄS pågår. Teamet är till för alla åldersgrupper och för att möta upp i akuta skeenden samt konsultera kommunerna och primärvården. 

- Enkäten för utvärdering av patientens upplevelse av vårdkedjan vid utskrivning från sjukhus började användas den 2 maj. Informationsmaterial finns på Närvårdssamverkans hemsida. 

- Kopplat till arbetet med Nära vård finns nu en arbetsgrupp med representanter från både kommun och region och för de som arbetar med Nära vård-frågor i sina respektive verksamheter.  

 

- Uppdaterad riktlinje finns för Förvaring och transporter av avlidna för Västra Götalandsregionen och länets kommuner. 

- Dialog om höjning av medlemsavgiften för kommun och region är beslutad. Formellt beslut fattades på Delregionalt Politiskt Samråd den 10 maj.  

- "Matkassen" som är ett koncept för att främja hälsosamma matvanor för barn och deras familjer har ett uppdrag att bredda målgruppen, öka kännedomen och förbättra webbplatsen. Länk "Matkassen"

- 4/7–31/7 kommer Närvårdskontoret ha stängt. Om det skulle uppkomma något som inte kan anstå under denna period så hänvisar vi till vår info-mejl som kontrolleras varje vardag. narvardssamverkan.info@vgregion.se

 

Tillsammans gör vi skillnad!