Skriv ut

 

 Nyhetsbrev #8

SEXIT Nyhetsbrev ges ut av Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen. Nyhetsbrevet har som syfte att främja användningen av SEXIT. SEXIT - samtal om sexuell hälsa och erfarenhet av våld, är en metod utvecklad för att bättre identifiera unga som är sexuellt risktagande, utsatta eller har erfarenhet av våld, vid besök på mottagning eller hos elevhälsan. Läs mer på hemsidan vgregion.se/sexit eller på srhr.se/sexit om du jobbar inom elevhälsan. Nyhetsbrevet kommer ut två gånger om året. Vidarebefordra gärna nyhetsbrevet till intresserade, längst ner finns länkar för anmälan och avregistrering från kommande nyhetsbrev.

 

Storsatsning i Jämtland/Härjedalen

Region Jämtland/Härjedalen genomför en stor SEXIT-satsning där utbildningar till elevhälsan på så gott som samtliga skolor i regionen genomförts, efter att det fanns ett intresse och behov från kommunerna. Innan utbildningarna har SEXIT förankrats med chefer och personal inom elevhälsan på grundskolan och gymnasiet. På elevhälsochefernas möten finns numera en stående punkt där SEXIT-arbetet diskuteras. Även personal på ungdomsmottagningen och BUP har börjat använda SEXIT. 

I oktober 2022 genomfördes en välbesökt heldag med erfarenhetsutbyte för den som gått SEXIT-utbildningen eller som arbetar i ett arbetslag som har startat upp, eller planerar starta upp SEXIT-samtal. Programet erbjöd också information och dialog om läget i länet angående bland annat alkohol och droger, våldsförebyggande arbete, sex mot sin vilja och sex mot ersättning. 

Satsningen i regionen följs av Jämställdhetsmyndigheten som förhoppningsvis kommer sprida insatsen som ett gott exempel på hur man kan arbeta förebyggande mot våld.

Bilderna nedan visar initiativtagarna till satsningen: Maria Lindgren och Helena Danielsson från Region Jämtland/Härjedalen samt utbildningen för regionens ungdomsmottagning.

 


Efterlysning: skolor till forskningsstudie

Till sommaren börjar datainsamlingen till en studie om användningen av SEXIT i elevhälsans hälsosamtal på högstadiet och gymnasiet. Forskargruppen söker fler elevhälsomedarbetare som vill vara med i studien och svara på en enkät om sina erfarenheter (cirka 15 min).  Kontakta per.a.persson@vgregion.se om du vill vara med!

Blankett, frågetecken, pratbubbla

Unga och pornografi

Utbildningar i SEXIT

Fråga om könsstympning

Avsnitt #55 & 56 av podden Sex på arbetstid handlar om unga och pornografi. I avsnitt #55 intervjuas författaren till Barnombudsmannens rapporter om pornografins inverkan på barn och unga, Kim Ringmar Sylwander, samt Kalle Röcklinger, sakkunning inom utbildningar på RFSU.

I det efterföljande avsnittet ligger fokus på det kliniska perspektivet, där barnmorskan Anna Flod och kuratorn Emma Hinnersson från UM och Mottagningen för unga män intervjuas om hur man inom hälso- och sjukvården kan prata med unga om deras porrnografianvändning.

Lyssna här

Vi har separerat utbildningarna för ungdomsmottagning och elevhälsa. Den 2 december och 10 maj är det digital catch-up för UM utanför VGR. Den 15 mars är det digital catch-up för UM i VGR. Under våren 2023 har vi ännu ingen kostnadsfri öppen utbildning för elevhälsopersonal, däremot tar vi emot beställningar från kommuner och andra som vill köpa en utbildning för ett större antal deltagare. Vi planerar att erbjuda öppna utbildningstillfällen igen under hösten 2023.

Anmälningar sker via VGR:s lärportal. Du behöver skapa ett konto och logga in om du inte arbetar i Västra Götalandsregionen.

Lärportalen

  

Socialstyrelsen har tagit fram ett samtalsstöd för hur man kan ställa frågor till personer som man misstänker har erfarenhet av, eller kan utsättas för könsstympning.

Vägledningen riktar sig till socialtjänsten men är användbar även för andra verksamheter eftersom den ger exempel på frågor och följdfrågor som kan ställas i mötet med flickor, kvinnor och föräldrar.

Till samtalsstödet

3 x forskning & rapporter

Sex med kondom eller ej – detta kan avgöra hos unga

Åtgärder krävs för unga migranters sexuella hälsa

Röster från unga med erfarenhet av hedersnormer

Den som känner kontroll över sitt liv har också bättre möjligheter att föreslå säker sex. Det framgår av forskning om ungdomar och sex från Malmö universitet. Studien visar att det är ett flertal faktorer som påverkar ungas förutsättningar.

Resultaten visar också hur viktigt det är att skola, elevhälsa och ungdomsmottagningar har goda kunskaper om hbtqi-frågor, jämställdhet och socioekonomiska faktorers påverkan på hälsa, säger Anna ChuChu Schindele doktorand i socialt arbete.

Läs mer

I sin avhandling från Umeå universitet visar Mazen Baroudi att unga migranter har svårt att utnyttja sin rätt till sexuell och reproduktiv hälsa. Ungdomar med migrantbakgrund använder i lägre grad än andra jämnåriga hälso- och sjukvårdssystemets möjligheter på området. Det handlar dels om att unga migranter har bristande tillgång till kunskaper om sex och samlevnad, dels om att de kan bära på negativa erfarenheter av möte med vården, inklusive inslag av kulturell rasism.

Åtgärder som föreslås är dels sexualundervisning för migranterna och att förbättra informationen, dels interkulturell kompetensutveckling inom vården och att utforma en handlingsplan för att säkerställa hälso- och sjukvård fri från rasism och diskriminering.

Läs mer

Cirka var sjätte niondeklassare lever med hedersnormer. Unga som lever med hedersnormer vill och behöver få mer kunskaper om kroppen, sex och relationer. Skolan måste tala även till denna grupp – annars är risken att de unga upplever att sexualundervisningen inte angår dem. Det visar en ny RFSU-rapport som bygger på intervjuer med ungdomar som berörs.

De nya läroplaner som trätt i kraft under hösten 2022 har ett ökat fokus på hedersrelaterat förtryck och våld i sexualundervisningen.

Läs mer

Nätverk för SEXIT i elevhälsan

Nätverksbild

Nu finns ett nystartat nationellt nätverk för elevhälsopersonal som arbetar med SEXIT. Nätverket administreras av Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen och syftar till att främja användning av SEXIT i elevhälsan genom information, kunskapshöjande inslag samt erfarenhetsutbyte med andra skolor som använder SEXIT. Deltagare i nätverket bjuds in till kostnadsfria digitala nätverksträffar 2–4 gånger per år. 

Är du redan med i nätverket och vill anmäla dig till nästa nätverksträff fredagen den 3 februari kl. 11.00-12.00 gör du det i lärportalen. 

Vill du gå med i nätverket gör du det på denna hemsida.

Anmälan nätverksträff

 


 

På gång i SEXIT

⇒ 2/12 Nationell digital catch-up för ungdomsmottagningar (ej Västra Götalandsregionen)

⇒ 3/2 kl 11-12, digital nätversträff SEXIT i elevhälsan

⇒ 15/3 Digital catch-up för ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen

⇒ 10/5 Nationell digital catch-up för ungdomsmottagningar (ej Västra Götalandsregionen)

 


 

Börja prenumerera på nyhetsbrevet 

 

Avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet

 

För frågor angående SEXIT eller nyhetsbrevet kontakta utvecklingsledare  sofia.hammarstrom@vgregion.se 

 

Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen