Skriv ut

 

Jönköping i siffror

 

22 FEBRUARI 2022

 

143 579 invånare i kommunen

 

I dag presenterade Statistikmyndigheten SCB sin statistik över befolkningsutvecklingen för 2021. Den visar att invånarantalet i Jönköpings kommun ökade med 1 152 under året, vilket innebär att det vid senaste årsskiftet bodde 143 579 personer i kommunen.

 

Födelsenettot (födda minus döda) för året uppgick till +511. Under året föddes 1 651 barn, vilket är 14 färre än under 2020. Även antalet avlidna var färre under 2021 än året innan, 1 140 under 2021, jämfört med 1 240 under 2020. Att antalet avlidna var färre beror till stor del på att det var färre som avled på grund av covid-19 under 2021 jämfört med 2020.

Under 2021 har 7 562 personer flyttat till kommunen samtidigt som 6 962 personer flyttat från kommunen. Det ger ett positivt flyttnetto på 600 personer. Inflyttningen har i jämförelse med året innan ökat med 361 personer, medan utflyttningen har ökat med 640 personer.

 

Källa: Statistikmyndigheten SCB

 

Justeringar redovisar händelser (födda, döda, flyttningar) som skett före den 1 januari 2021, men som har rapporterats efter 1 februari.

 

Befolkningen i jämförelse med riket

Sverige har närmare 10,5 miljoner invånare, vilket innebär att drygt en procent av Sveriges befolkning bor i Jönköping som är landets tionde största kommun. Kommunen har en yngre befolkning än riket som helhet. Medelåldern i Jönköping är 40,4 år, medan den i riket är 41,6 år. Andelen av Jönköpingsborna som är födda i ett annat land än Sverige är 19,2 procent. För riket är motsvarande uppgift 20 procent.

Länk till Exceldokumentet med befolkningsförändringar för alla rikets kommuner med särredovisning av länets kommuner och landets 15 största kommuner samt kommunerna i storleksordning.  

 

 

Ny rapport om barnafödandet i kommunen

 

I december publicerade utredningsenheten en rapport där barnafödandet i kommunen analyseras. Antalet barn som föds är en viktig fråga för kommunen, inte bara som en del i prognostiseringen av den totala befolkningsförändringen utan även som underlag i planering och budgetering av exempelvis skola och barnomsorg.

 

Rapporten studerar utvecklingen av barnafödandet i Jönköpings kommun mellan åren 1971 och 2020. Antalet födda har under perioden svängt ganska kraftigt, i viss mån årligen, men framförallt har födelsekullarna varierat sett över något längre tid.

Utvecklingen av barnafödandet i Jönköpings kommun ställs i relation till utvecklingen i riket såväl som i ett antal befolkningsmässigt likvärdiga kommuner. Dessutom analyseras barnafödandet bland grannkommuner, utlandsfödda och Jönköpings delområden, för att ge en mer detaljerad bild av hur födelsetalen varierar inom kommunen.

Slutligen utvärderas tidigare prognosers träffsäkerhet, och då med fokus på antal födda samt antal kvinnor i barnafödande åldrar.

 

Rapporten finns att hämta här:

Jönköpings kommun - Rapporter och utredningar  

 

 

Hugo vanligaste namnet bland nyfödda i Jönköpings kommun

 

SCB har nu publicerat statistik över tilltalsnamn givna till nyfödda under 2021. Det vanligaste namnet på nyfödda pojkar i Jönköpings kommun är Hugo (19 barn). Bland nyfödda flickor är Ines det vanligaste namnet (14 barn).

 

Sett till hela landet är Alice återigen det namn som givits till flest nyfödda flickor (för sjätte året i följd), följt av Maja och Vera. Bland pojkar är Noah för andra gången det vanligaste namnet, följt av William och Liam.

All namnstatistik för riket, län och kommuner finns här.

 

 

Goda resultat i SCB:s medborgarundersökning

 

Under hösten genomförde SCB, i samarbete med kommunen, en medborgarundersökning där 1600 slumpvis utvalda kommuninvånare fick chansen att tycka till om vår kommun i områden som skola, omsorg, boende, trygghet, klimat m.m.

 

Undersökningen besvarades av 591 kommuninvånare i åldern 18 år och uppåt. Undersökningen som består av en enkät innehåller 128 frågor och i majoriteten av dessa ligger Jönköpings kommuns resultat över riksgenomsnittet.

 

Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på?

 

Mer information om medborgarundersökningen finns här  

 

 

Arbetslösheten i januari var 5,4 procent

 

I januari uppgick den totala arbetslösheten i Jönköpings kommun till 5,4 procent av arbetskraften 16–64 år. Det är en minskning jämfört med januari 2021 då den uppgick till 6,7 procent.

 

I antal personer har den totala arbetslösheten i kommunen minskat med 1 066 personer sedan januari förra året, från 4 932 till 3 866 personer.

Arbetslösheten var högre för kvinnor än för män (5,5 procent respektive 5,3 procent).

Den totala ungdoms­arbetslösheten i kommunen i relation till den register­baserade arbets­kraften 18–24 år var i januari 5,5 procent (7,6 procent i januari 2021) och bland utrikes födda 16–64 år var arbetslösheten 14,8 procent (17,3 procent i januari 2021). Arbetslösheten i januari var lägre i kommunen jämfört med både läns- och riks­genom­snittet. I länet var andelen arbetslösa 5,8 procent och i riket 7,3 procent.

 

Andelen arbetslösa i Jönköpings kommun jämfört med riket, 
januari 2012 - januari 2022

 

Källa: Arbetsförmedlingen

 

 

Bostadsbyggandet under 2021

 

Under året som gått påbörjades byggandet av 1 188 bostäder i Jönköpings kommun.

 

Totalt 635 hyresrätter påbörjades och 149 av dessa var byggnation i kvarteret Ödetorpet -Skeppsbron och 148 i kvarteret Domstolen – Centrum Öster. Av de påbörjade lägenheterna var 54 procent hyresrätter, 37 procent bostadsrätter och 9 procent äganderätter.

Antalet inflyttningsfärdiga lägenheter under året uppgick till 870. Av dessa var 62 procent hyresrätter, 24 procent bostadsrätter och 14 procent äganderätter.

Den 1 januari 2022 pågick byggandet av 1 604 bostäder – 60 procent hyresrätter, 33 procent bostadsrätter och resterande 7 procent äganderätter.

 

Påbörjade lägenheter 2000-2021 efter upplåtelseform

 

Källa: Tekniska kontoret

 

Stadskontorets utredningsenhet
Rådhuset, 551 89 Jönköping
036-10 57 30
utredningsenheten@jonkoping.se

www.jonkoping.se/statistik


 

Är du inte prenumerant av nyhetsbrevet men vill bli så kan du anmäla detta här:

Anmälan till prenumeration av nyhetsbrev

 

Din e-postadress finns med i vår lista över prenumeranter. Du har valt att prenumerera, eller på grund av intressevägning från vår sida, det vill säga att du är anställd inom kommunen eller verkar som politiker. Väljer du att avregistrera dig via nedanstående länk tas din e-postadress bort från utsändningslistan.