Tannbergsskolans elevenkät 2019, gymnasieskolan
1. Vilket program går du?
2. Vilken årskurs går du?
3. Jag är
Välj det svarsalternativ som passar dig bäst i följande påståenden.
4. I min skola pratar vi om mänskliga rättigheter
5. I min skola pratar vi om jämställdhet mellan könen
6. I min skola får jag öva på att göra etiska ställningstaganden
7. Mina lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar
8. I min skola respekterar vi varandras olikheter
9. I min skola respekterar elever och lärare varandra
10. Vi elever har inflytande över undervisningens innehåll
11. På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter
12. I min skola är vi elever med och påverkar vår skolmiljö
13. I min skola följer eleverna de ordningsregler som finns
14. I min skola är vi elever med och bestämmer vilka ordningsregler vi ska ha
15. Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs
16. Jag har studiero på lektionerna
17. På lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet
18. Mina lärare ser till att det är studiero på lektionerna
19. I min skola finns det elever som jag är rädd för
20. I min skola finns det personal som jag är rädd för
21. Jag känner mig trygg i skolan
22. Min skola arbetar aktivt med att förhindra kränkande behandling
23. De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att en elev blivit kränkt
24. Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev
25. Jag är nöjd med min skola som helhet
26. Jag skulle rekommendera min skola
27. Jag har studerat min individuella studieplan så att jag känner till det som står i den
28. Jag tycker att det senaste utvecklingssamtalet var meningsfullt och viktigt för mig
29. Jag använder dator för skolarbete på lektionerna
30. Jag använder ofta min dator hemma för skolarbeten
31. Jag tycker att datorn hjälper mig att lära mig mycket
32. Jag använder ofta skolans lärplattform samarbeta.se i mitt skolarbete
33. Mina lärare använder dator för att skicka och ta emot elevernas arbetuppgifter
34. Mina lärare använder dator för att göra presentationer
35. Jag hittar det jag söker när jag besöker skolbiblioteket
36. Jag får den hjälp jag behöver av bibliotekspersonalen
37. Hur ofta har du besökt skolbiblioteket under läsåret?
38. Saknar du något i skolbiblioteket? Har du förslag på förbättringar?
Tack för din medverkan, dina svar är värdefulla för oss!