Publikationsnamn Samverkansplan
Namn Tillsyn på lantbruk
Datum 2022-10-30 19:22:12

Samverkansplan 

Här beskrivs samverkans fem steg initiering och godkännande, planering, genomförande, uppföljning samt avslut, implementering och utvärdering.


Initiering – det här handlar samverkan om 

Samverkansnamn
1. Ligger samverkan inom ramen för MSL:s uppdrag?
MSL ska bidra till en utveckling och effektivisering av miljökontorens arbete. MSL ska göra detta genom att skapa förutsättningar för gemensamma samverkansprojekt och gemensamma informations- och utbildningsinsatser. MSL kan aldrig ersätta eller representera kommuner eller länsstyrelse i myndighetsrollen. Myndighetsutövningen utövas alltid av den enskilda kommunen eller av länsstyrelsen. Parterna medverkar i MSL:s verksamhet och använder framtagna policys och materiel efter egen bedömning. Därmed bidrar MSL till utveckling av samsyn mellan kommunerna, till effektiv verksamhet med korta handläggningstider, till att underlätta för företag med verksamhet i flera kommuner samt till att genom nyckeltal kunna utvärdera och utveckla verksamheten. MSL är en del av länsstyrelsens tillsynsvägledning. (§2 MSL:s samverkansöverenskommelse)
2. Hur samverkan bidrar till säkrare livsmedelshantering och/ eller bättre miljö och hälsa.
Till exempel genom att utveckla myndighetsarbetet, skapa samsyn i tillsyns-/ kontrollarbetet, skapa attraktiva arbetsplatser, utveckla ledarskap och kompetens på miljökontoren eller utveckla samverkan mellan miljömyndigheterna och/ eller med andra aktörer.
3. Behovet av samverkan
Hur resultatet är användbart för miljökontoren och länsstyrelsen. Andra intressenter för samverkan och användning av resultatet, t. ex. centrala myndigheter, verksamhetsutövare, branscher, miljösamverkan i landet.
4. Samverkan levererar
5. Mål för samverkan
Tips: SMART-modellen (specifika, mätbara, attraktiva, realistiska och tidsatta mål).
6. Tidsåtgång
Tidsåtgång för deltagarna samverkan.
7. Kostnader
Om möjligt i form av en budget.
8. Liknande samverkan eller projekt – pågående eller genomfört
Hos relevanta myndigheter och aktörer eller på miljosamverkan.se. Om liknande samverkan eller projekt redan finns motiveras varför denna samverkan är relevant.

 

 


Godkännande

Miljöchefsgruppen tar beslut om att samverkan läggs in i verksamhetsplanen. Projektledare och projektfadder utses av miljöchefsgruppen. Bedöms samverkan angelägen kan MSL:s styrgrupp ta beslut mellan miljöchefsträffarna.

9. Förslaget till samverkan är godkänt av miljöchefsgruppen eller MSL:s styrgrupp.
Ett ja innebär att det finns utrymme i MSL:s verksamhet och att en projektledare är utsedd, som utvecklar samverkansplanen.
10. Projektfadder
Eventuell projektfadder utses från miljöchefsgruppen.
11. Projektledare
Varje samverkan har en projektledare. Denne kan knyta till sig personer från samverkansgruppen för att driva samverkan men projektledaren svarar för underlag till uppföljningen som MSL:s styrgrupp gör.

 

 


Planering – samverkansplanen utvecklas 

13. Organisation och krav på deltagare
Beskriver samverkansgruppens sammansättning och kompetens och om deltagarna bidrar med kunskap eller om inriktningen är utbildande. Beskriver eventuell referensgrupp.
14. Arbetsmetoder och avgränsning
Hur samverkan ska genomföras och vad som inte ska göras. Eventuellt samarbete med annan MSL-samverkan.
15. Tidplan
Start, avslut och eventuella tidpunkter för delleveranser.
16. Riskanalys
Risker som kan påverka utfallet. Rutin för eventuellt ändrade förutsättningar (i praktiken avstämning med projektfadder och MSL:s styrgrupp).
17. Kommunikation och implementering
Kommunikation och implementering gentemot kommuner och länsstyrelse. Behov av en kommunikationsplan. Förvaltning av resultatet. Framtida uppdatering av utfallet av samverkan.
18. Utvärdering
Hur samverkan utvärderas. Om det är relevant; förslag på nyckeltal som kan beskriva utfallet av samverkan.

 

Genomförande – samverkan startar

MSL:s styrgrupp tar beslut om start enligt samverkansplanen. Miljökontor och länsstyrelsen genomför samverkan. Deltagare anmäler sig via MSL:s samverkansyta

19. ​MSL:s styrgrupps beslut

Uppföljning – hur det går 

Samverkan följs upp genom att projektledaren rapporterar till MSL:s styrgrupp.

21. Hur går samverkan?
Tummen visar nuläget!
22. Beskriv kortfattat läget och blicka framåt
Eventuella avvikelser? Vad händer det närmaste halvåret? Skriv kort. Ange datum när texten skrivs!
23. Kommentar
Från miljöchefsgruppen, MSL:s styrgrupp eller projektfadder.

 

Avslut, implementering och utvärdering

När samverkan är genomförd tar MSL:s styrgrupp beslut om en utvärdering ska göras och om en slutrapport ska tas fram. Därefter tas beslut om att samverkan avslutas. 

Implementering och utvärdering genomförs enligt fråga 17 och 18 ovan.