Publikationsnamn Samverkansplan
Namn Avfall i anläggningsändamål
Datum 2023-04-21 10:22:47

Samverkansplan 

Här beskrivs syfte, mål och metod för samverkan. Samverkansplanen bygger på fem steginitiering och godkännande, planering, genomförande, uppföljning samt avslut, implementering och utvärdering.

En manual för att skriva en samverkansplan finns här (kräver inlogg till MSL:s samverkansyta)


Initiering – det här handlar samverkan om 

Samverkansnamn
1. Ligger samverkan inom ramen för MSL:s uppdrag?
MSL ska genom erfarenhetsutbyte och utbildning samt genom att samutnyttja kompetens och resurser, tillsammans utveckla och effektivisera kommunernas livsmedelskontroll och miljöbalkstillsyn. Det ska i sin tur leda till en rättssäker och likvärdig myndighetsutövning och därmed ett gott miljö- och hälsoskydd för länets invånare, konkurrensneutralitet för verksamhetsutövare samt en transparant och förutsägbar tillsyn och kontroll. Målsättningen är att underlätta för verksamhetsutövare att leva upp till de krav som ställs inom miljöbalkstillsynen och livsmedelskontrollen. (§2 MSL:s samverkansöverenskommelse)
2. Hur samverkan bidrar till säkrare livsmedelshantering och/ eller bättre miljö och hälsa.
Till exempel genom att utveckla myndighetsarbetet, skapa samsyn i tillsyns-/ kontrollarbetet, skapa attraktiva arbetsplatser, utveckla ledarskap och kompetens på miljökontoren eller utveckla samverkan mellan miljömyndigheterna och/ eller med andra aktörer.
3. Behovet av samverkan
Hur resultatet är användbart för miljökontoren och länsstyrelsen. Andra intressenter för samverkan och användning av resultatet, t. ex. centrala myndigheter, verksamhetsutövare, branscher, miljösamverkan i landet.
4. Samverkan levererar
5. Mål för samverkan
Tips: SMART-modellen (specifika, mätbara, attraktiva, realistiska och tidsatta mål).
6. Tidsåtgång
Tidsåtgång för deltagarna samverkan.
7. Kostnader
Om möjligt i form av en budget.
8. Liknande samverkan eller projekt – pågående eller genomfört
Hos relevanta myndigheter och aktörer eller på miljosamverkan.se. Om liknande samverkan eller projekt redan finns motiveras varför denna samverkan är relevant.

 

 


Godkännande

Miljöchefsgruppen tar beslut om att samverkan läggs in i verksamhetsplanen. Projektledare och projektfadder utses av miljöchefsgruppen. Bedöms samverkan angelägen kan MSL:s styrgrupp ta beslut mellan miljöchefsträffarna.

9. Förslaget till samverkan är godkänt av miljöchefsgruppen eller MSL:s styrgrupp.
Ett ja innebär att det finns utrymme i MSL:s verksamhet och att en projektledare är utsedd, som utvecklar samverkansplanen.
10. Projektfadder
Eventuell projektfadder utses från miljöchefsgruppen.
11. Projektledare
Varje samverkan har en projektledare. Denne kan knyta till sig personer från samverkansgruppen för att driva samverkan men projektledaren svarar för underlag till uppföljningen som MSL:s styrgrupp gör.

 

 


Planering – samverkansplanen utvecklas 

13. Organisation och krav på deltagare
Beskriver samverkansgruppens sammansättning och kompetens och om deltagarna bidrar med kunskap eller om inriktningen är utbildande. Beskriver eventuell referensgrupp.
14. Arbetsmetoder och avgränsning
Hur samverkan ska genomföras och vad som inte ska göras. Eventuellt samarbete med annan MSL-samverkan.
15. Tidplan
Start, avslut och eventuella tidpunkter för delleveranser.
16. Riskanalys
Risker som kan påverka utfallet. Rutin för eventuellt ändrade förutsättningar (i praktiken avstämning med projektfadder och MSL:s styrgrupp).
17. Kommunikation och implementering
Kommunikation och implementering gentemot kommuner och länsstyrelse. Behov av en kommunikationsplan. Förvaltning av resultatet. Framtida uppdatering av utfallet av samverkan.
18. Utvärdering
Hur samverkan utvärderas. Om det är relevant; förslag på nyckeltal som kan beskriva utfallet av samverkan.

 

Genomförande – samverkan startar

MSL:s styrgrupp tar beslut om start enligt samverkansplanen. Miljökontor och länsstyrelsen genomför samverkan. Deltagare anmäler sig via MSL:s samverkansyta

19. ​MSL:s styrgrupps beslut

Uppföljning – hur det går 

Samverkan följs upp genom att projektledaren rapporterar till MSL:s styrgrupp.

21. Hur går samverkan?
Tummen visar nuläget!
22. Beskriv kortfattat läget och blicka framåt
Eventuella avvikelser? Vad händer det närmaste halvåret? Skriv kort. Ange datum när texten skrivs!
23. Kommentar
Från miljöchefsgruppen, MSL:s styrgrupp eller projektfadder.

Avslut, implementering och utvärdering

När samverkan är genomförd tar MSL:s styrgrupp beslut om en utvärdering ska göras och om en slutrapport ska tas fram. Därefter tas beslut om att samverkan avslutas. 

Implementering och utvärdering genomförs enligt fråga 17 och 18 ovan.